MiCA – Uitgifte van crypto activa en toelating tot de handel

MiCA – Uitgifte van crypto activa en toelating tot de handel

1. Huidige wettelijke kaders

Met uitzondering van een paar nationale rechtsgebieden in Europa die een eigen regime voor crypto activa hebben aangenomen, zoals Malta en Frankrijk, gelden voor de toelating en emissie van crypto activa op de Europese kapitaalmarkten alleen de regels voor beursnoteringen van afzonderlijke handelsplatformen. De conceptverordening Markten in Crypto activa (MiCA) zal hier verandering in brengen. De verordening schrijft instellingen die crypto activa uitgeven uniforme eisen voor op het gebied van openbaarmaking en bescherming van investeerders, die lijken op de eisen die gelden voor de instellingen die financiële instrumenten uitgeven. Dit deel van de serie kijkt naar de bepalingen die MiCA heeft opgesteld voor alle crypto activa die geen op activa gebaseerde of e-money-tokens zijn. De laatste types stablecoins worden besproken in een vervolgartikel.

2. Primaire eisen voor de uitgifte van crypto activa en toelating tot de handel

Wanneer MiCA van kracht wordt, moeten instellingen die crypto activa uitgeven en hun tokens aan het Europese publiek aanbieden of toegelaten willen worden tot handelsplatformen, voldoen aan drie belangrijke eisen. Ten eerste: uitgevende instellingen moeten als juridische entiteit geregistreerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie. Er moet een centrale organisatie zijn die verantwoordelijk is voor het opvolgen van de beloften die op het moment van uitgifte aan investeerders zijn gedaan. Hierdoor ontstaat verantwoordelijkheid in geval van onjuiste voorstelling van zaken en bedrog. Daarom geldt de verplichting van een bedrijfsregistratie als motivatie voor uitgevende instellingen om objectief te zijn in hun openbare uitingen, geen onrealistische verklaringen te doen over de toekomstige verwachtingen van hun munt en het belang van de tokeneigenaren voor ogen te houden.

De tweede eis betreft whitepapers die uitgevende instellingen van crypto activa moeten opstellen en publiceren. Deze whitepapers geven essentiële marketinginformatie over de producten. MiCA vraagt de whitepapers om een beschrijving van de uitgevende instelling en het team dat betrokken is bij het ontwerpen en ontwikkelen van de crypto activa. Het document dient ook duidelijk de rechten en plichten te beschrijven die horen bij de uitgegeven crypto activa, naast de redenen voor de emissie, het geplande gebruik van de opbrengst en alle risico’s voor de uitgevende instelling, het product en de projectimplementatie. Ten slotte moeten whitepapers aanvullende technische informatie bevatten over de onderliggende technologie en mechanismen voor het bezitten, opslaan en overdragen van tokens, evenals het aantal crypto activa dat wordt uitgegeven, hun prijs en inschrijvingsvoorwaarden. Uitgevende instellingen moeten zorgvuldig te werk gaan en ervoor zorgen dat alle vereiste informatie correct is. Zij zijn juridisch aansprakelijk voor alle uitspraken in deze documenten.

De derde eis is dat uitgevende instellingen van crypto activa hun whitepapers ten minste 20 werkdagen voor publicatie moeten indienen bij hun eigen nationale bevoegde autoriteit (NCA’s), zoals de Autoriteit Financiële Markten in Nederland of BaFin in Duitsland. De kennisgeving moet uitleggen waarom de tokens op grond van MiFID II geen financiële instrumenten zijn. Ook kan de kennisgeving de NCA vragen om deze door te leiden naar een lijst met instanties in de lidstaat waar de uitgevende instelling ook een emissie wil doen. Anders dan bij een prospectus voor de uitgifte van financiële instrumenten hoeven whitepapers voor crypto activa niet te worden goedgekeurd door NCA’s. De bevoegde autoriteiten krijgen echter wel de taak de naleving van geplande crypto-emissies met MiCA-bepalingen te certificeren. Ook zijn zij bevoegd de handel te verbieden of op te schorten in geval van onregelmatigheden.

3. Aanvullende verantwoordelijkheden

Naast de drie belangrijke verplichtingen moeten uitgevende instellingen zich ook houden aan de principes van eerlijkheid en redelijkheid in hun contact met kopers. Ook moeten ze administratieve systemen opzetten om interne belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast zijn uitgevende instellingen verantwoordelijk voor het opslaan van gelden die zijn geïnd als resultaat van de uitgifte bij gecertificeerde kredietinstellingen of cryptobewaarnemers. Ze moeten beveiligingssystemen en protocollen onderhouden om de crypto activa van investeerders te beschermen. Ten slotte wil MiCA consumenten maximaal beschermen en verplicht daarom uitgevende instellingen een herroepingsrecht van 14 dagen te hanteren voor kopers van tokens. Dit geldt alleen als de crypto activa nog niet zijn toegelaten op een handelsplatform.

4. Uitzonderingen

Zodra MiCA is aangenomen zullen whitepapers waarschijnlijk het duurste component worden van de openbare emissie van crypto activa. Deze documenten moeten worden samengesteld door juridische, financiële en IT-deskundigen. De kosten voor uitgevende instellingen kunnen worden verminderd als de uitzonderingen van MiCA gelden voor het opstellen, communiceren en publiceren van whitepapers. Volgens de bepalingen in de conceptverordening zijn whitepapers niet vereist wanneer crypto activa gratis worden uitgegeven. Dit zou het geval zijn bij crypto-airdrops die worden gebruikt als reclame voor nieuwe projecten, wanneer de openbare emissie klein is (beschikbaar voor minder dan 150 mensen per lidstaat of voor een totaal van minder dan EUR 1 miljoen) en wanneer de crypto activa alleen worden aangeboden aan deskundige (professionele) investeerders. Whitepapers zullen in deze situaties niet nodig zijn. Dat geldt ook wanneer crypto activa worden uitgegeven als beloning voor het onderhouden van netwerken, zoals in geval van mining. Ten slotte zal de distributie van unieke, niet-fungibele tokens (NFT’s), zoals tokens die worden gebruikt om digitale kunstwerken online te verkopen, ook onder de uitzonderingen vallen. Deze laatste categorie kan een aantal van de grootste cryptotransacties dekken, aangezien NFT-markten de afgelopen maanden zijn geëxplodeerd met kunstwerken zoals “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS” van Mike ‘Beeple’ Winkelmann, dat werd verkocht voor een recordbedrag van $ 69,3 miljoen, en verschillende “CryptoPunk“-schilderijen, die werden verkocht voor meer dan $ 7 miljoen per stuk. Zoals vermeld in het voorwoord van MiCA en de bijbehorende impactbeoordeling van de Europese Commissie zijn de uitzonderingen bedoeld om proportionaliteit te bieden bij openbare emissies die beperkt zijn qua waarde of bereik. De uitzonderingen voorkomen dat startups en MKB-bedrijven door de grote administratieve kosten geen projecten op kleine schaal opzetten terwijl deze juist leidend kunnen zijn in innovatie.

5. Verwachte effecten

De regels voor emissies en toelating tot de handel die MiCA zal introduceren voor crypto activa, anders dan op-activa-gebaseerde-, en e-money-tokens, laten het beste zien hoe de conceptverordening consumentenbescherming verhoogt en bijdraagt aan het creëren van geloofwaardigheid voor de cryptobranche. De grootste verandering zal waarschijnlijk zijn dat MiCA civielrechtelijke aansprakelijkheid koppelt aan alle verklaringen en wezenlijke omissies in whitepapers voor crypto activa. Instellingen die crypto activa na inwerkingtreding uitgeven moeten zeer voorzichtig zijn als zij hun producten grondig beschrijven. Zij mogen geen misleidende informatie opnemen of verklaringen doen over de toekomstige waarde van tokens als ze deze niet kunnen garanderen. Dit zou moeten leiden tot meer vertrouwen van investeerders in officiële marketingdocumenten over crypto-emissies. Natuurlijk zal een aantal van deze verbeteringen ten koste gaan van op decentralised finance gebaseerde projecten (DeFi). De verplichting een wettelijk opgerichte onderneming te zijn heeft bijvoorbeeld tot doel de verantwoordelijkheid van uitgevende instellingen te garanderen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een verbod van crypto activa van niet nader te identificeren uitgevende instellingen op Europese handelsplatforms. Zo zal ook het verplicht opstellen van whitepapers transparantie verhogen, maar ook meer administratieve kosten opleveren voor uitgevende instellingen. Deze kosten vallen echter weg tegen het ‘paspoortregime’ voor crypto activa in heel Europa. Dit zorgt voor efficiëntie omdat er geen toelating voor elke afzonderlijke lidstaat meer nodig is. De inwerkingtreding van MiCA is uiteindelijk een oefening in balanceren. Een deel van de vrijheid en flexibiliteit die in verband wordt gebracht met cryptoprojecten wordt opgeofferd. Illegale activiteiten die konden woekeren door digitale activa kunnen op deze manier worden bestreden.

Blogreeks ‘MiCA’

De Europese Commissie heeft in september 2020 de verordening Markets in Crypto-Assets (MiCA) gepubliceerd. Met als doel het reguleren van de cryptomarkt binnen de EU. In deze blogreeks gaan wij daarom uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor uitgevende instellingen en cryptodienstverleners van belang kunnen zijn.

De volgende onderwerpen komen o.a aan bod:

MiCA – Kennismaking met de verordening markten in cryptoactiva
MiCA – Redenen en doelstellingen
MiCA – Keuze wetgevend instrument en toepassingsgebied
MiCA – Uitgifte van crypto activa en toelating tot de handel
MiCA – Uitgeven en listen van stable coins
MiCA – Regulering van dienstverleners in crypto activa
MiCA – Voorkomen van marktmisbruik onder MiCA

Vragen?

Heeft u vragen over de MiCA? Neem dan gerust contact op met new tech expert Willem-Jan Smits of Camiel Vermeulen. Ons cryptoteam heeft extensieve kennis van de cryptomarkt. Ze staan klaar om u verder te helpen.

Tags: