MiCA

Markets in Crypto-Assets.

 

De regulering van crypto-assets is de afgelopen jaren een steeds meer besproken onderwerp geworden, en heeft binnen de EU geleid tot een verscheidenheid aan juridische benaderingen. Om deze versnippering tegen te gaan, heeft de Europese Commissie op 24 september 2020 een nieuwe verordening betreffende Markten in Crypto-Activa (MiCA) voorgesteld. De Commissie heeft geprobeerd om een op maat gemaakt regelgevend kader te creëren voor alle crypto-assets die zich op de blockchain bevinden.

 

Hieronder zullen wij -de blockchain experts van Watsonlaw- een algemeen overzicht geven van MiCA zelf en de verschillende onderwerpen die MiCA tracht te reguleren, van de uitgifte van crypto-assets en het aanbieden van cryptoactivadiensten tot het voorkomen van marktmisbruik, gevolgd door een Q&A over het nieuwe voorstel. Op die manier zullen we proberen een algemeen beeld te geven van het ‘catch-all’ regelgevingskader dat de Commissie heeft voorgesteld.

MiCA: een catch-all regelgevingskader voor crypto-assets.

FAQ.

1. Wat is de nieuwe Verordening betreffende Markten in Crypto-assets (MiCA)?

1.1 Wat is MiCA?

Op 24 september 2020 heeft de Europese Commissie (EC) het voorstel voor MiCA gepresenteerd, als onderdeel van het Digital Finance Package. Met dit voorstel wil de EC de verdeeldheid in regelgeving binnen de Europese Unie (EU) op het gebied van crypto tegengaan. De EC heeft verder als doel om innovatie en concurrentie in de digitale financiële sector te bevorderen, en risico’s te beperken.

 

1.2 Wanneer treedt MiCA in werking?

Tot op heden zijn er geen specifieke termijnen gegeven voor de inwerkingtreding van MiCA, al wordt verwacht dat de verordening in het eerste kwartaal van 2023 in werking zal treden. Na inwerkingtreding volgt er nog een overgangsperiode van 18 maanden, waarin bestaande bedrijven de gelegenheid krijgen om aan de nieuwe regels te voldoen.

 

1.3 Wat zijn de doelstellingen van MiCA?

MiCA streeft vier hoofddoelen na:
Rechtszekerheid bieden voor crypto-assets die niet vallen onder huidige Europese financiële regelgeving;
Alle uitgevers van crypto-assets en aanbieders van crypto-asset diensten (CASPs) onder één regelgevend kader brengen;
Huidige nationale regelgeving voor crypto-assets die niet gedekt zijn onder Europese regelgeving vervangen; en
Een specifiek regelgevend kader creëren voor stable coins.

 

1.4 Welke ondernemingen worden door MiCA gereguleerd?

MiCA richt zich op zowel in de EU gevestigde ondernemingen, als ondernemingen van buiten de EU die activiteiten verrichten of diensten verlenen in de EU. De ondernemingen die onder MiCA worden gereguleerd zijn emittenten (aanbieders) van crypto-assets en CASPs. In hoofdstuk 3 en 4 zal ingegaan worden op wanneer uw onderneming een aanbieder van crypto-assets of een CASP is.

 

1.5 Welke crypto-assets worden uitgesloten van de werking van MiCA?

MiCA is gecreëerd om alle crypto-assets te reguleren die momenteel niet onder toezicht vallen. Crypto-assets die al wel worden gereguleerd vallen dus niet onder het kader van MiCA. Crypto-assets zijn al wel gereguleerd als ze kwalificeren als:

 1. Financieel instrument;
 2. Elektronisch geld;
 3. Deposito;
 4. Gestructureerd deposito; en
 5. Securitisatie

Echter, als uw token kwalificeert als elektronisch geld, maar ook als een e-money-token (hierna uitgelegd), dan valt deze alsnog onder de regelgeving van MiCA.

 

1.6 Welke voordelen biedt MiCA?

MiCA biedt voordelen voor zowel aanbieders, gebruikers als autoriteiten.

 1. Aanbieders hoeven minder onderzoek te doen naar alle regels waaraan voldaan moet worden in elke lidstaat.
 2. Aanbieders hoeven nog maar één vergunning te verkrijgen voor de gehele EU.
 3.  Er is een ‘level playing field’ voor alle aanbieders in de EU, er wordt niet geprofiteerd van makkelijkere of goedkopere regulering in een bepaalde lidstaat.
 4. Investeerders worden beter beschermd door de regels die MiCA voorstelt ter voorkoming van marktmisbruik. Zo wordt oplichting en ‘pump-and-dump’ tegen gegaan.
 5. Investeerders worden ook beter beschermd door de informatieverplichtingen voor aanbieders.
 6. Ook nationale regelgevers profiteren van MiCA. Doordat een vergunning onder MiCA werkt in de gehele EU, hoeft niet elke lidstaat elke onderneming individueel te onderzoeken.

2. De reikwijdte van MiCA

2.1 Welke belangrijke definities worden gebruikt in MiCA?

 

Cryptoactief (‘Crypto-asset’)
‘een digitale weergave van waarde of rechten die elektronisch kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van Distributed Ledger Technology of vergelijkbare technologie’

 

Asset-referenced token (ART)
‘een type cryptoactiva dat geen e-money-token is en dat bedoeld is om een stabiele waarde te behouden door verwijzing naar een andere waarde of recht of een combinatie daarvan, met inbegrip van een of meer fiduciare valuta’s’

 

E-money token (EMT)
‘een type cryptoactiva dat een stabiele waarde tracht te behouden door verwijzing naar de waarde van een fiduciaire valuta’

 

Emittent van cryptoactiva
‘de natuurlijke of rechtspersoon of andere onderneming die de cryptoactiva uitgeeft’

 

Aanbieding aan het publiek
‘een mededeling aan personen, in welke vorm en met welk middel dan ook, waarin voldoende informatie over de voorwaarde van de aanbieding en de aan te bieden cryptoactiva wordt verstrekt, zodat potentiële houders kunnen beslissen of zij deze cryptoactiva willen kopen’

 

Aanbieder van cryptoactivadiensten
‘de rechtspersoon of andere onderneming wiens gewone beroep of bedrijf bestaat in het beroepsmatig aanbieden van één of meer cryptoactivadiensten aan derden’

 

Gebruikstoken (Utility token)
‘een type cryptoactiva dat alleen bedoeld is om toegang te verlenen tot een goed of een dienst van de uitgever van die token’

 

2.2 Token categorieën

Binnen alle tokens op de blockchain zijn drie verschillende categorieën aan te merken. Dit zijn de alom bekende utility tokens, payment tokens en security tokens. Hoe passen deze nu binnen het kader van MiCA?

 

Utility tokens zijn crypto-assets die haar houder toegang geven tot of een recht geven op het gebruik van een platform, of haar goederen of diensten. Deze tokens worden gedefinieerd in MiCA, en vallen bij uitstek onder de regelgeving voor crypto-assets die geen stable coins zijn.

 

Payment tokens zijn, zoals de naam al weggeeft, tokens die worden gebruikt om betalingen te verrichten. Vanwege het doel om betalingen te verrichten is het belangrijk dat deze tokens een stabiele waarde behouden. Dit zijn dan dus ook de zogeheten ‘stable coins’. Deze stablecoins worden in MiCA in twee categorieën opgedeeld, ART en EMT.

 

Security tokens zijn tokens die juridisch kwalificeren als effect of financieel instrument. Dit zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties of derivaten. Dit soort tokens kwalificeren als een financieel instrument, en worden dus niet onder MiCA gereguleerd.

3. Mijn onderneming geeft tokens uit. Is MiCA op mij van toepassing?

Als uw onderneming een token uitgeeft, is het belangrijk om te weten of u onder de regelgeving van MiCA valt. MiCA noemt tokens die onder haar regelgeving vallen ‘crypto-assets’ en maakt hier twee onderscheiden in: stablecoins, en crypto-assets die niet een stablecoin zijn. Maar, MiCA wil niet crypto-assets reguleren die al onder bestaande regelgeving vallen. Daarom zijn crypto-assets uitgezonderd die gelden als:

 1. Financiële instrumenten;
 2. Elektronisch geld, tenzij ze ook als stablecoin gelden;
 3. Deposito’s;
 4. Structurele deposito’s;
 5. Securitisaties.

 

3.1 Mijn onderneming geeft stablecoins uit.

Stablecoins zijn tokens die bedoeld zijn als betaalmiddel en proberen een stabiele waarde te behouden. MiCA kent twee soorten stablecoins en noemt deze ART en EMT. Het verschil hiertussen is van belang. Wanneer uw onderneming ART uitgeeft, gelden er andere verplichten dan wanneer u EMT uitgeeft. ART verwijzen naar verschillende fiduciaire valuta’s (fiat geld zoals de Euro of Dollar), één of meer grondstoffen, of één of meer crypto-assets, of een combinatie hiervan. EMT verwijzen slechts naar één enkele fiduciaire valuta.

 

3.1.1 ART

Als uw onderneming een stablecoin uitgeeft die kwalificeert als ART, moet u een vergunning verkrijgen van de toezichthouder. Deze vergunning geldt vervolgens voor de gehele EU. Hiervoor moet uw onderneming een in de EU gevestigde rechtspersoon zijn. Deze vergunning is niet verplicht als:

 • Over een periode van 12 maanden het gemiddelde bedrag aan ART niet meer dan €5.000.000 bedraagt; of
 • De aanbieding uitsluitend aan gekwalificeerde beleggers is gericht en de tokens enkel door gekwalificeerde beleggers mogen worden gehouden.

 

Uw onderneming moet ook een whitepaper uitgeven. Dit is zowel het geval als u wel een vergunning moet hebben, als wanneer u niet een vergunning nodig heeft. Dit white paper moet het volgende inhouden:

 1. Een beschrijving van governanceregelingen;
 2. Een beschrijving van activareserves;
 3. Een beschrijving van bewaarregelingen;
 4. Een beschrijving van het beleggingsbeleid indien met reserveactiva wordt belegd;
 5. Informatie over de aard en afdwingbaarheid van rechten;
 6. Mechanismen die de liquiditeit van de crypto-assets borgen;
 7. Een klachtenprocedure; en
 8. Nadere informatie uit bijlage I en II van MiCA.

 

Aan de uitgifte van dit soort stable coins zijn ook eisen gesteld omtrent uw eigen vermogen. Dit moet tenminste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende twee bedragen:

 • €350.000; of
 • 2% van het gemiddelde bedrag van uw activareserve

 

3.1.2 EMT

Als uw onderneming een stablecoin uitgeeft die kwalificeert als EMT, moet u een vergunning als kredietinstelling of elektronischgeldinstelling hebben. Deze vergunningen gelden voor de gehele EU. Deze vergunning is niet verplicht als:

 • Uw tokens op de markt worden gebracht, gedistribueerd en aangehouden door gekwalificeerde beleggers en alleen door deze beleggers mogen worden aangehouden;
 • Over een periode van 12 maanden het gemiddelde bedrag aan EMT niet meer dan €5.000.000, of het overeenkomstige equivalent in een andere valuta, bedraagt.

 

Uw onderneming moet ook een white paper uitgeven. Dit is zowel het geval als u wel een vergunning moet hebben, als wanneer u niet een vergunning nodig heeft. Dit white paper moet het volgende inhouden:

 1. Een beschrijving van de uitgever;
 2. Een beschrijving van het project en de belangrijkste deelnemers;
 3. Een vermelding of de white paper een aanbieding van EMT of toelating van EMT tot de handel op een handelsplatform voor cryptoactiva betreft;
 4. Een beschrijving van de aan de tokens verbonden rechten en verplichtingen;
 5. Informatie over de onderliggende technologie;
 6. De risico’s die aan het project en de tokens zijn verbonden;
 7. De in bijlage III genoemde informatie.

 

3.1.3 Significante stable coins

Wanneer uw token kwalificeert als stable coin, dan is het ook mogelijk dat deze als significant wordt aangemerkt. Dit is het geval wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

 1. De drempelwaarde voor de cliëntenbasis is niet lager dan tien miljoen natuurlijke- of rechtspersonen;
 2. De drempelwaarde voor de waarde van het uitgegeven ART/EMT of, in voorkomend geval, de marktkapitalisatie van dit soort ART/EMT ligt niet lager dan 5 miljard euro;
 3. De drempelwaarde voor het aantal en de waarde van transacties in die ART/EMT ligt niet lager dan, 2.500.000 transacties per dag of 500 miljoen euro per dag;

 

Wanneer uw stablecoin als significant wordt aangemerkt gelden er extra vereisten met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 1. Het beloningsbeleid;
 2. De bewaring;
 3. Liquiditeitsbeheer; en
 4. De governanceregelingen.

 

3.2 Mijn onderneming geeft crypto-assets uit die geen stable coins zijn

Als uw onderneming een crypto-asset uitgeeft die geen stable coin is, dan is er geen vergunningplicht. Wel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Uw onderneming dient een rechtspersoon te zijn;
 2. Uw onderneming dient een white paper op te stellen;
 3. Uw onderneming dient dit white paper te verstrekken aan de toezichthouder;
 4. Uw onderneming dient dit white paper te publiceren;
 5. Uw onderneming dient aan eisen omtrent handelen en communicatie te voldoen.

 

De verplichtingen van punt B, C en D gelden niet in de volgende gevallen:

 1. De crypto-assets worden kosteloos aangeboden;
 2. De crypto-assets worden automatisch gecreëerd door mining;
 3. De crypto-assets zijn uniek en niet fungibel met andere cryptoactiva (NFT);
 4. De crypto-assets worden aangeboden aan minder dan 150 personen;
 5. De aanbieding bedraagt niet meer dan €1.000.000 of een gelijkwaardig bedrag over een periode van 12 maanden; of
 6. De aanbieding aan het publiek van de crypto-assets uitsluitend tot gekwalificeerde beleggers is gericht en de crypto-assets alleen door dergelijke gekwalificeerde beleggers mogen worden gehouden.

4. Mijn onderneming verleent diensten met betrekking tot crypto-assets. Is MiCA op mij van toepassing?

Als uw onderneming diensten verleent in de crypto-sector, dan is het mogelijk dat u kwalificeert als CASP. Eén van de tokens met betrekking waartot u deze diensten verleent, moet dan kwalificeren als een crypto-asset, en de dienst die u verleent moet kwalificeren als een van de volgende diensten:

 1. De bewaring en het beheer van crypto-assets namens derden;
 2. De exploitatie van een handelsplatform voor crypto-assets;
 3. Het omwisselen van crypto-assets voor gelden;
 4. Het omwisselen van crypto-assets voor andere crypto-assets;
 5. De uitvoering van orders voor crypto-assets namens derden;
 6. Het plaatsen van crypto-assets;
 7. Het uitvoeren van overdrachtsdiensten voor crypto-assets namens derden
 8. Het ontvangen en doorgeven van orders voor crypto-assets namens derden;
 9. Adviesverlening over crypto-assets;
 10. Vermogensbeheer voor crypto-assets.

 

Als u kwalificeert als een CASP, moet u een vergunning verkrijgen van de toezichthouder. Deze vergunning geldt vervolgens voor de gehele EU. Hiervoor moet uw onderneming een in de EU gevestigde rechtspersoon zijn. Wanneer uw onderneming deze diensten wil aanbieden in meerdere lidstaten, dan moet bij de lokale toezichthouder de volgende informatie worden ingediend:

 1. een lijst van de lidstaten waar de CASP voornemens is de diensten aan te bieden;
 2. de aanvangsdatum van de voorgenomen aanbieding van de diensten;
 3. een lijst van alle overige door de CASP verrichte activiteiten die niet onder MiCA vallen;
 4. een lijst van alle crypto-asset diensten die zij op grensoverschrijdende basis wil aanbieden.

 

In MiCA is een aantal regels opgenomen dat geldt voor alle CASPs, zoals organisatorische vereisten en prudentiële vereisten. Daarnaast zijn er specifieke eisen opgenomen per dienst die kan worden aangeboden door een CASP. Ook maakt MiCA een onderscheid in drie klassen CASP’s. Op basis hiervan worden de minimumkapitaalvereisten vastgesteld voor een CASP.

 

4.1 Bewaring en beheer van crypto-assets namens derden

Wanneer uw onderneming crypto-assets bewaar en beheert namens derden, is er een aantal regels waaraan voldaan moet worden:

 1. de CASP gaat met de cliënt een overeenkomst aan waarin taken en verantwoordelijkheden nader zijn bepaald;
 2. de CASP houdt een register bij van elke positie die namens een cliënt is geopend;
 3. de CASP stelt een bewaringsbeleid op, wat onder andere een garantie biedt dan de crypto-assets niet door fraude, cyberdreigingen of nalatigheid verloren gaan;
 4. de CASP faciliteert de uitoefening van de aan de crypto-assets verbonden rechten;
 5. de CASP verschaft haar cliënten ten minste om de drie maanden een positieoverzicht;
 6. de CASP zorgt voor de nodige procedures om crypto-assets zo spoedig mogelijk aan haar cliënten terug te geven;
 7. de CASP houdt een gescheiden vermogen aan.

 

De bewaring en beheer van crypto-assets is een Klasse 2 dienst. Dit betekent dat de CASP een minimum kapitaal moet hebben van €125.000.

 

4.2 De exploitatie van een handelsplatform voor crypto-assets

Wanneer uw onderneming een handelsplatform exploiteert, is er een aantal regels waaraan voldaan moet worden:

 1. de CASP stelt exploitatieregels vast;
 2. de CASP handelt niet voor eigen rekening op haar handelsplatform;
 3. de CASP beschikt over doeltreffende systemen, procedures en regelingen die zorgen voor veerkracht, voldoende capaciteit en verwerping van orders;
 4. de CASP maakt koersen en omvang van de markt via haar systemen openbaar;
 5. de CASP voltooit afwikkeling van transacties op dezelfde dag als waarop deze zijn uitgevoerd;
 6. de CASP zorgt voor transparante vergoedingsstructuren;
 7. de CASP beschikt over back-upvoorzieningen om te allen tijde aan de bevoegde autoriteit verslag te kunnen doen.

 

De exploitatie van een handelsplatform is een Klasse 3 dienst. Dit betekent dat de CASP een minimum kapitaal moet hebben van €150.000.

 

4.3 Het omwisselen van crypto-assets voor gelden of andere crypto-assets;

Wanneer uw onderneming crypto-assets wisselt voor gelden of andere crypto-assets, is er een aantal regels waaraan voldaan moet worden:
 1. de CASP stelt een niet-discriminerend beleid vast met betrekking tot cliëntacceptatie en voorwaarden;
 2. de CASP publiceert een handelbare koers of een methode om de koers te bepalen;
 3. de CASP voert orders uit tegen de koersen zoals die op het tijdstip van de ontvangst noteren;
 4. de CASP maakt nadere gegevens van orders en transacties bekend.

 

Het omwisselen van crypto-assets voor gelden of andere crypto-assets is een Klasse 2 dienst. Dit betekent dat de CASP een minimum kapitaal moet hebben van €125.000.

 

4.4 De uitvoering van orders voor crypto-assets namens derden

Wanneer uw onderneming namens derden orders uitvoert met betrekking tot crypto-assets, is er een aantal regels waaraan voldaan moet worden:

 1. de CASP neemt alle noodzakelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, tenzij de CASP orders volgens specifieke instructies van haar cliënt uitvoert;
 2. de CASP stelt doeltreffende regelingen voor uitvoering vast en past deze toe;
 3. de CASP verstrekt passende en heldere informatie over haar beleid inzake orderuitvoering en significante aanpassingen daarvan aan haar cliënten;
 4. de CASP toont haar cliënten op hun verzoek aan dat de CASP hun orders heeft uitgevoerd in overeenstemming met haar uitvoeringsbeleid;
 5. de CASP houdt toezicht op de doeltreffendheid van haar orderuitvoeringsregelingen en -beleid.

De uitvoering van orders voor crypto-assets is een Klasse 1 dienst. Dit betekent dat de CASP een minimum kapitaal moet hebben van €50.000.

 

4.5 Het plaatsen van crypto-assets

Wanneer uw onderneming crypto-assets plaatst, is er een aantal regels waaraan voldaan moet worden:

 1. de CASP deelt informatie aan de uitgever mee, voordat zij een contract afsluiten, met betrekking tot:
  1. het type plaatsing dat wordt overwogen;
  2. het bedrag aan transactievergoedingen bij de voorgenomen operatie;
  3. de timing, procedure en koers; en
  4. informatie over beoogde kopers.
 2. de CASP verkrijgt, voorafgaand aan plaatsing, toestemming van de uitgever met betrekking tot de hierboven genoemde punten;
 3. de CASP neemt in de regels inzake belangenconflicten specifieke informatie op met betrekking tot de volgende situaties:
  1. de CASP plaatst de crypto-assets bij haar eigen cliënten;
  2. de voorgestelde koers voor de plaatsing is over- of onderschat;
  3. prikkels, inclusief niet-monetaire, worden betaald of toegekend door de aanbieder aan de CASP.

 

Het plaatsen van crypto-assets is een Klasse 1 dienst. Dit betekent dat de CASP een minimum kapitaal moet hebben van €50.000.

 

4.6 Het ontvangen en doorgeven namens derden van orders met betrekking tot crypto-assets

Wanneer uw onderneming orders met betrekking tot crypto-assets doorgeeft, is er een aantal regels waaraan voldaan moet worden:

 1. de CASP stelt procedures en regelingen vast die voorzien in een onmiddellijke en correcte doorgifte van orders van cliënten, en past deze toe;
 2. de CASP ontvangt geen beloning, korting of niet-geldelijk voordeel voor de doorgifte naar een bepaald handelsplatform of een bepaalde CASP;
 3. de CASP maakt geen misbruik van informatie over lopende orders en neemt alle redelijke maatregelen om misbruk van dergelijke informatie te voorkomen

 

Het ontvangen en doorgeven van orders voor crypto-assets is een Klasse 1 dienst. Dit betekent dat de CASP een minimum kapitaal moet hebben van €50.000.

 

4.7 Adviesverlening over crypto-assets en vermogensbeheer van crypto-assets

Wanneer uw onderneming advies verleent over crypto-assets of vermogensbeheer van crypto-assets aanbiedt, is er een aantal regels waaraan voldaan moet worden:

 1. de CASP beveelt alleen crypto-assets aan indien het geschikt voor haar cliënt is, op basis van diens kennis, ervaring, doelstellingen en financiële situatie;
 2. de CASP informeert potentiële cliënten of het advies op onafhankelijke basis wordt verstrekt en of het advies gebaseerd is op een brede of op een beperktere analyse van verschillende crypto-assets;
 3. de CASP verstrekt de potentiële cliënten informatie over alle kosten en bijbehorende lasten;
 4. de CASP beoordeelt een voldoende breed scala aan crypto-assets en de CASP aanvaardt en behoudt geen door derden betaalde vergoedingen, commissies of betaalde monetaire of niet-monetaire voordelen;
 5. de CASP deelt aan de cliënt mee, indien het advies op niet-onafhankelijke basis wordt verstrekt, dat de CASP beloningen kan ontvangen onder de voorwaarde dat de beloning bedoeld is om de kwaliteit van de dienst te verbeteren en geen afbreuk doet aan de naleving van zijn plicht om eerlijk, billijk en professioneel te handelen;
 6. de CASP ziet erop toe dat natuurlijke personen die namens haar advies of informatie verstrekken over de noodzakelijke kennis en ervaring beschikken;
 7. de CASP vraagt informatie over de kennis van en ervaring met crypto-assets van de cliënt, over zijn doelstellingen, zijn financiële situatie en een basisinzicht in de risico’s die aan crypto-assets verbonden zijn;
 8. de CASP waarschuwt de cliënt dat waardes van crypto-assets kunnen fluctueren;
 9. de CASP stelt cliënten in kennis dat crypto-assets voor hen ongeschikt kunnen zijn en geeft hun een waarschuwing over de risico’s, wanneer de CASP van oordeel is dat de cliënt onvoldoende kennis heeft;
 10. de CASP evalueert voor elke cliënt haar beoordelingen om de twee jaar;
 11. de CASP verstrekt aan cliënten een samenvatting van het advies dat aan die cliënt is verstrekt en periodieke overzichten van de voor die cliënt verrichte werkzaamheden.

 

Adviesverlening over crypto-assets en vermogensbeheer van crypto-assets is een Klasse 1 dienst. Dit betekent dat de CASP een minimum kapitaal moet hebben van €50.000.

 

4.8 Het uitvoeren van overdrachtsdiensten voor crypto-assets namens derden

Wanneer uw onderneming overdrachtsdiensten voor crypto-assets namens derden uitvoert, is er een aantal regels waaraan voldaan moet worden:

  1. de CASP moet een overeenkomst sluiten met haar cliënten waarin zijn taken en verantwoordelijkheden worden gespecificeerd. Deze overeenkomst omvat ten minste het volgende:
   1. de identiteiten;
   2. de modaliteiten van de verleende overdracht en een beschrijving van de dienst;
   3. een ebschrijving van de door de CASP gebruikte beveiligingssystemen;
   4. de door de CASP gehanteerde tarieven;
   5. het op de overeenkomst toepasselijke recht.

Het uitvoeren van overdrachtsdiesnten voor crypto-assets namens derden is een Klasse 1 dienst. Dit betekent dat de CASP een minimum kapitaal moet hebben van €50.000.

5. Het voorkomen van marktmisbruik met betrekking tot cryptoactiva

Naast regels met betrekking tot uitgifte van crypto-assets en CASPs, bevat MiCA ook regels ter voorkoming van marktmisbruik. Het gaat hierbij om crypto-assets die zijn toegelaten tot de handel op een handelsplatform, of waarvoor een verzoek tot toelating is ingediend. Er zijn vier vormen van marktmisbruik te onderscheiden:

 1. Openbaarmaking van voorwetenschap
 2. Handel met voorwetenschap;
 3. Wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap; en
 4. Marktmanipulatie

 

Bij een overtreding van de verboden op één van deze vormen van marktmisbruik, kan de toezichthouder een sanctie opleggen. Bij een rechtspersoon is dit maximaal € 15.000.000 of 15% van de jaaromzet. Bij natuurlijke personen is dit maximaal € 5.000.000.

 

5.1 Openbaarmaking van voorwetenschap

Voorwetenschap is niet openbaar gemaakte infomatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een uitgever van crypto-assets, of deze crypto-assets zelf. Deze informatie mag dan nog niet openbaar gemaakt zijn, en openbaarmaking moet significante invloed hebben op de koers. De uitgever van een crypto-asset dient deze voorwetenschap zo spoedig mogelijk openbaar te maken. Dit kan alleen worden uitgesteld als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. onmiddellijke openbaarmaking zou waarschijnlijk schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de uitgever;
 2. het is niet waarschijnlijk dat het publiek door het uitstel zou worden misleid;
 3. de uitgever is in staat om de vertrouwelijkheid van die informatie te garanderen.

 

5.2 Handel met voorwetenschap

Voorwetenschap mag niet worden gebruikt om de crypto-assets waar het betrekking op heeft te verkrijgen of van de hand te doen. Dit heeft zowel werking voor crypto-assets die zelf gehouden worden als crypto-assets die door een ander worden gehouden. Degene die over voorwetenschap beschikt mag ook geen aanbevelingen doen aan een ander over de betreffende crypto-assets.

 

5.3 Wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap

Degene die over voorwetenschap beschikt, mag dit niet bekendmaken aan een ander, tenzij dit in de uitvoering van werk, beroep of functie is.

 

5.4 Marktmanipulatie

Marktmanipulatie met betrekking tot crypto-assets heeft de laatste jaren veel negatieve invloed op het beeld dat men heeft van crypto-assets en blockchainprojecten, door zogeheten ‘pump and dumps’ en andere praktijken. Er zijn meerdere vormen van marktmanipulatie:

 1. Het aangaan van een transactie, plaatsen van een order of elke andere gedraging die:
  1. Onjuiste of misleidende signalen afgeeft met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van een crypto-asset;
  2. De koers van een of meer crypto-assets daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau brengt.
   Deze handelingen zijn verboden, tenzij aangetoond wordt dat er andere gerechtvaardigde redenen waren deze handelingen te verrichten
 1. Het aangaan van een transactie, plaaten van een order of elke andere gedraging waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding;
 2. Verspreiding van informatie die onjuist of misleidend is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van een crypto-asset

6. Met welke toezichthouder heb ik te maken?

Vanuit Europees perspectief houden de EBA (‘European Banking Authority’) en ESMA (‘European Securities and Markets Authority’) toezicht op de naleving van MiCA. De nationale bevoegde autoriteiten zijn de AFM en DNB. De nationale toezichthouder verstrekt de vergunningen en houdt toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en andere vereisten. De EBA en ESMA overzien de nationale toezichthouders.

7. Q&A

Wij kunnen het ons goed voorstellen dat er veel vragen opkomen bij ondernemers bij het zien van een heel nieuwe verordening. Is dit op mij van toepassing? Wat moet ik doen wanneer dit in werking treedt? Moet ik een vergunning aanvragen? Hieronder behandelen wij enkele vaak gestelde vragen. Mocht u andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Q: MiCA is op dit moment nog een voorstel, betekent dit dat er nog veel aangepast zal worden?

A: Naar alle waarschijnlijkheid zal de tekst van de verordening op basis waarvan de bovenstaande informatie is opgesteld niet veranderen, met uitzondering van mogelijke kleine aanpassingen.

 

Q: Ik heb al een vergunning onder MiFID II, moet ik ook een vergunning onder MiCA verkrijgen?

A: Er is in momenteel geen bepaling die stelt dat er geen vergunning onder MiCA nodig is voor ondernemingen die al een vergunning onder MIFID II bezitten. Dit betekent dat ook deze ondernemingen een vergunning onder MiCA moeten verkrijgen als zij stable coins uitgeven of gereguleerde diensten gaan verlenen ten aanzien van crypto-asset.

 

Q: Wanneer biedt mijn onderneming diensten aan ‘in Europa’?

A: De toezichthouder neemt vrij snel aan dat diensten aan worden geboden ‘in Europa’. Alleen wanneer een onderneming buiten Europa is gevestigd, en de diensten uitsluitend worden verleend op initiatief van de Europese gebruiker, is er geen sprake van het aanbieden van diensten ‘in Europa’.

 

Q: Wat is het verschil tussen een CASP en een VASP?

A: Sinds 2019 wordt de term VASP (Virtual Asset Service Provider) gebruikt binnen de EU. Deze term werd geïntroduceerd door de Financial Action Task Force (FATF). De term CASP, die nu met MiCA wordt geïntroduceerd, toont veel gelijkenissen met de term VASP, maar is breder en dekt dus meer ondernemingen.

 

Q: Ik heb al een registratie bij DNB op basis van de Wwft, hoe zit het hiermee?

A: Naast het voorstel voor MiCA heeft de Commissie ook voorstellen gedaan voor nieuwe regelgeving rondom anti-witwassen en het voorkomen van financieren van terrorisme. In deze regelgeving komt naar verwachting de registratieplicht voor het wisselen tussen cryptovaluta en fiat geld en het aanbieden van een bewaarportemonnee te vervallen. De inwerkingtreding van deze regelgeving zal echter hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden nadat MiCA al in werking is getreden. Het ligt in de lijn de verwachting dat de toezichthouder niet zal eisen dat beide vergunningen tegelijkertijd worden gehouden. Daarover kunnen echter geen garanties worden gegeven zolang de toezichthouder geen nadere toelichting heeft verschaft.

 

Q: Ik bied mijn diensten aan in meerdere lidstaten, moet ik meerdere vergunningen aanvragen?

A: Er geldt voor MiCA een zogeheten ‘paspoortregime’. Dit houdt in dat het behalen van een vergunning in een lidstaat ervoor zorgt dat de diensten ook in andere lidstaten mogen worden aangeboden.

 

Q: Hoe vallen NFTs binnen het kader van MiCA?

A: NFTs vallen onder de noemer ‘crypto-assets niet zijnde ART of EMT’. Dit betekent dat alleen een plicht zou kunnen bestaan voor het opstellen van een whitepaper. NFTs zijn hier echter van uitgezonderd, aangezien cryptoactiva die niet ‘fungibel’ zijn, geen whitepaper hoeven op te stellen. De niet-fungibiliteit van een token moet per geval worden beoordeeld. De enkele toekenning van een unieke identificatiecode is bijvoorbeeld niet voldoende om deze token als uniek of niet-fungibel aan te merken.

 

Q: Zijn non-custodial wallets gereguleerd onder MiCA?

A: Nee. Enkel de bewaring en het beheer van crypto-assets namens derden is gereguleerd onder MiCA. Non-custodial wallets stellen gebruikers in staat om hun eigen private keys te bewaren en zijn dus niet gereguleerd onder MiCA.

 

Q: Zijn trading bots gereguleerd onder MiCA?

A: Afhankelijk van de omstandigheden van het geval is het mogelijk dat bepaalde trading bots gereguleerd worden als CASP. Dit is het geval als er sprake is van het ontvangen en doorgeven van orders of het verlenen van advies over crypto-assets. Om te kwalificeren als advies is het van belang dat de bot aanbevelingen doet die op een specifieke consument zijn gepersonaliseerd.

Download de MiCA Whitepaper.

De Europese Commissie heeft in september 2020 de verordening Markets in Crypto-Assets (MiCA) gepubliceerd. Met als doel het reguleren van de cryptomarkt binnen de EU. In de MiCA Whitepaper gaan wij daarom uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor uitgevende instellingen en cryptodienstverleners van belang kunnen zijn.

Download Whitepaper MiCA