Crediteuren

Crediteuren.

 

Indienen van vorderingen in faillissement

Na een faillissement gaat de curator zoveel mogelijk verkopen of incasseren om schuldeisers (crediteuren) te kunnen betalen. Als schuldeiser dient u daarom uw vordering zo spoeding mogelijk bij de curator in te dienen ter verificatie.
U kunt uw vordering indienen door deze direct in te dienen via: https://sfvonline.nl/zelfhelp
Op die manier wordt de vordering direct in de administratie van de curator verwerkt en ontvangt u ook een ontvangstbevestiging. Om uw vordering in te dienen dient u eerst uw emailadres te bevestigen. Op die manier kunt u ook uw vordering eventueel wijzigen.

 

U kunt uw vordering ook indienen per email via crediteuren@watsonlaw.nl. Let op: u hoeft uw vordering maar éénmaal in te dienen.

 

Bewijsstukken

In alle gevallen dient u uw vordering vergezeld te laten gaan van bewijsstukken, zoals kopie-facturen. De eventuele BTW graag separaat vermelden. Vorderingen zonder bewijsstukken kunnen niet als indiening ter verificatie van uw vordering als schuldeiser worden aangemerkt.

 

Eigendomsvoorbehoud of voorrechten

Als er sprake is van een eigendomsvoorbehoud of als uw vordering bevoorrecht is, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden en bewijsstukken mee te sturen waaruit die rechten blijken. Stuur bijvoorbeeld uw leveringsvoorwaarden mee en stukken waaruit blijkt dat deze van toepassing zijn.

 

Rente en kosten

Als u aanspraak maakt op rente of (buitengerechtelijke incasso)kosten, kan dat alleen als het gaat om rente en kosten die verschuldigd waren vóórdat het faillissement is uitgesproken. Rente en kosten die zijn ontstaan nadat het faillissement is uitgesproken kunnen niet worden ingediend en geverifieerd.

 

Informatie over faillissementen

Informatie over bij de curatoren van Watsonlaw in behandeling zijnde faillissementen vindt u hier.

Snel en gemakkelijk uw vorderingen indienen.

FAQ.

Wanneer ontvangt u bericht over uw vordering?

Na de indiening van uw vordering ontvangt u een ontvangstbevestiging. De curator zal u daarna berichten of uw vordering voorlopig wordt erkend of voorlopig wordt betwist. De curator mag altijd terugkomen op een door hem gedane voorlopige erkenning of betwisting. De definitieve erkenning of betwisting volgt pas bij de verificatievergadering.

Hoe kunt u een vordering op de gefailleerde innen?

Een vordering op de gefailleerde kan niet op een andere wijze worden geïncasseerd dan door indiening bij de curator. U kunt uw vordering niet meer innen door inschakeling van een incassobureau, dagvaarding of beslaglegging.

Eindigen lopende overeenkomsten?

Tenzij dit in de overeenkomst is bepaald, eindigen overeenkomsten niet automatisch door het faillissement. Indien u een overeenkomst met de gefailleerde heeft die zowel door de gefailleerde als door u nog niet is nagekomen, kunt u de curator vragen de overeenkomst na te komen (gestand te doen). Voor arbeids-, huurovereenkomsten en overeenkomsten voor nutsvoorzieningen gelden afwijkende regels. Huurovereenkomsten waarbij de gefailleerde huurder is, kunnen zowel door de verhuurder als de curator opgezegd worden.