Privacy

Privacy statement Watson Law

Watson Law B.V. (Watson Law) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG*) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Watson Law verwerkt.

 

Watson Law verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Watson Law veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Watson Law.

 

Doel van de verwerking

Watson Law verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)

 

Soorten persoonsgegevens

Watson Law verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer
 • Registratienummer Kamer van Koophandel
 • kopie legitimatiebewijs

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Watson Law omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag van de verwerking

Watson Law verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Watson Law deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Watson Law, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Watson Law persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Watson Law uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Watson Law ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging opslag persoonsgegevens

Watson Law hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Watson Law gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Watson Law in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn

Watson Law bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Uitoefening van uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens die onder aan dit privacy statement staan vermeld. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Watson Law aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Watson Law neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Website en social media

Op de website(s) van Watson Law zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Watson Law houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u website bezoekt. Op onze website worden functionele cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van uw beeldscherm en kunt u met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren.

 

Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd en delen wij de gegevens niet met Google.  De verkregen informatie, waaronder een deel van het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google is EU-VS privacyshield geregistreerd. Dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Als u daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij ook de volgende marketing cookies. AdWords pixel wordt gebruikt om content en advertenties te personaliseren aan de hand van uw gebruik van onze website. Deze gepersonaliseerde content en advertenties kunnen zowel op onze website als op websites die u daarna bezoekt worden getoond. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google. De cookie van Hotjar gebruiken wij om uw klikgedrag op onze website te analyseren en aan de hand hiervan onze website te optimaliseren. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Hotjar.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt verwijderen.

 

Aanpassing van dit privacy statement

Watson Law heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn hieronder weergegeven.

 

Deze versie van dit privacy statement is op 06 juni 2018  vastgesteld.

 

Watson Law B.V.

T.a.v. Willem-Jan Smits

w.smits@watsonlaw.nl

Hugo de Grootlaan 33

5223 LB ‘s-Hertogenbosch

KvK: 70595119

 

*Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hier te raadplegen.