MiCA – Regulering van CASP’s

Watsonlaw_CASP

MiCA – Regulering van CASP’s

Aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s)

CASP’s (aanbieders van cryptoactivadiensten) zijn bedrijven die gebruikers helpen bij het beheren, verhandelen of opslaan van hun cryptoactiva. Voorbeelden zijn Blockchain.com, gevestigd in Luxemburg, een virtuele wallet-aanbieder voor cryptovaluta die verantwoordelijk is voor het faciliteren van 28% van de wereldwijde bitcointransacties, Bitpanda, een in Oostenrijk gevestigd wisselkantoor dat de aan- en verkoop van cryptoactiva mogelijk maakt, evenals betalingsdiensten met dergelijke activa, en Bitstamp, een in Luxemburg gevestigd handelsplatform dat het converteren van fiduciar naar crypto mogelijk maakt en institutionele klanten liquiditeit, orderuitvoeringen en realtime gegevensstromen biedt, zodat banken, tussenpersonen en fintechs cryptohandelsdiensten voor hun klanten kunnen implementeren. Dit zijn voorbeelden van de soorten bedrijven die vallen onder de CASP-bepalingen van MiCA.

Overzicht vergunningsprocedure

CASP’s vervullen een belangrijke functie binnen de cryptosector. Of deze entiteiten nu de bewaring van de digitale activa van klanten op zich nemen, cryptohandelsplatforms exploiteren, overschrijvingsdiensten aanbieden of beleggingsadvies of vermogensbeheer geven over DLT-producten, CASP’s bieden beleggers de middelen om controle over hun cryptobezit te krijgen en uit te oefenen. We kunnen daarom stellen dat CASP’s de ‘poortwachters’ zijn naar cryptomarkten. Als zodanig hebben ze op grond van MiCA een vergunning nodig en zullen ze ervoor moeten zorgen dat ze uitsluitend handelen met uitgevende instellingen die voldoen aan de verordening. Voor de verkrijging van een vergunning moeten dienstverleners zijn geregistreerd als een juridische entiteit met kantoren in ten minste één lidstaat en een aanvraag opstellen waaruit blijkt dat er voldoende kapitaal is, goede governanceregelingen die marktmanipulatie en -misbruik kunnen voorkomen, en interne controlesystemen die garanderen dat diensten worden geleverd op een manier die het belang van hun klanten bevordert. Net als bij uitgevende instellingen van tokens zal de vergunning van CASP’s onder de MiCA ‘paspoortrechten’ hebben. Dit betekent dat hun licentie wettelijk wordt erkend in de hele Europese Unie.

Kapitaalvereisten

Een van de grote veranderingen die met MiCA wordt ingevoerd, is het opleggen van prudentiële vereisten aan CASP’s, die aan de nationale bevoegde autoriteiten (NCA’s) moeten aantonen dat ze te allen tijde over eigen vermogen beschikken waarmee ze verliezen kunnen opvangen. De vereiste kapitaalomvang voor NCA’s is ofwel een minimumbedrag aangepast voor elke cryptoactivadienst, zoals beschreven in Bijlage IV, variërend van € 50.000 tot 150.000, of een kwart van de vaste exploitatiekosten van de dienstverlener van het voorgaande jaar, zoals de huur van kantoren en de salarissen van het personeel, al naargelang wat hoger is. Het eigen kapitaal van CASP’s moet gescheiden worden gehouden van de activa van beleggers en moet bestaan uit Common Equity Tier 1-kapitaal (bijv. aandelenkapitaal en achtergestelde leningen) of een verzekeringspolis met dekking tegen een aantal zorgvuldig beschreven risico’s, zoals verlies van documenten, onjuiste verklaringen, en fouten die leiden tot plichtsverzuim jegens klanten, evenals grove nalatigheid bij het beschermen van crypto- activafondsen. De grondgedachte achter deze maatregel is de bescherming van investeerders en de stabiliteit van het algehele financiële systeem tijdens economische neergang, door ervoor te zorgen dat CASP’s exploitatieverliezen kunnen dragen, terwijl ze toch opnameverzoeken honoreren.

Organisatorische vereisten

Naast voldoende kapitaalreserves zullen dienstverleners ook moeten aantonen dat zij aan bepaalde organisatorische normen voldoen. Een van de belangrijkste voorwaarden waaraan moet worden voldaan, is de aanstelling van een bestuursorgaan met voldoende integriteit, beroepskwalificaties en ervaring voor de uitvoering van diens taken. Aandeelhouders van CASP’s die gekwalificeerde deelnemingen in het bedrijf houden, moeten ook aantonen dat ze een goede reputatie hebben en nooit zijn veroordeeld voor financiële misdrijven, zoals witwassen van geld, financiering van terrorisme, enz. Naast het samenstellen van een team van mensen zonder strafblad, moeten dienstverleners een bedrijfscontinuïteitsplan opstellen om ervoor te zorgen dat de uitvoering van hun diensten niet wordt verstoord door externe inmenging en dat er zelfs in het ergste geval systemen en procedures zijn ter waarborging van de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie. De administratie van alle orders en transacties moet worden opgeslagen en direct beschikbaar zijn voor NCA’s die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun toezichthoudende taken. En tot slot moeten CASP’s mechanismen opzetten voor het monitoren en detecteren van gevallen van marktmisbruik door klanten. Maatregelen die in dat verband kunnen worden genomen, variëren van zacht beleid zoals het bevorderen van betere voorlichting over welke soorten gedrag marktmisbruik en manipulatie vormen tot de implementatie van markttoezichtsystemen, zoals instrumenten voor het analyseren van handelspatronen. Deze laatste, vaak geautomatiseerde, statistieken voor het volgen van abnormale prijsbewegingen moeten worden aangepast aan de parameters van de specifieke cryptomarkten die worden beoordeeld Hierbij moet rekening worden gehouden met het bereik van verwachte volatiliteit, anders kunnen de ingebouwde waarschuwingstriggers onpraktische resultaten opleveren.

Interne controles

Als onderdeel van hun rol als ‘poortwachter’ moeten CASP’s niet alleen de integriteit van het financiële systeem beschermen, maar tegelijkertijd in het belang van hun klanten handelen. Daartoe schrijft MiCA voor dat dienstverleners moeten beschikken over interne controlesystemen die misbruik van gegevens met betrekking tot automatische betalingsopdrachten van klanten kunnen detecteren en voorkomen. Iedereen met toegang tot gevoelige informatie, inclusief werknemers, zou deze kunnen misbruiken voor marktmisbruik en marktmanipulatie. Voor de verkrijging van een vergunning dienen CASP’s aan te kunnen tonen dat ze dergelijke risico’s effectief kunnen beheersen. Volgens dezelfde logica moeten dienstverleners maatregelen nemen en een passend beleid voeren, zodat er geen belangenverstrengeling ontstaat tussen hun aandeelhouders, managers, personeelsleden en zelfs tussen verschillende klanten onderling. Denk hierbij aan het instellen van een aangewezen toezichtcomité en interne kanalen om anonieme melding en klokkenluiden aan te moedigen. En tot slot zijn CASP’s verplicht klachtenbehandelingsprocedures te creëren en te onderhouden die kosteloos beschikbaar zijn voor klanten. De informatie in alle communicatie die aan het publiek wordt vrijgegeven, moet duidelijk, nauwkeurig en niet-misleidend zijn, en moet waarschuwingen bevatten over de risico’s die verbonden zijn aan de aankoop van cryptoactiva. Bovendien moeten CASP’s hun prijsbeleid op hun websites publiceren, zodat beleggers volledig op de hoogte zijn van eventuele vaste kosten en de toepasselijke berekeningsmethoden voor variabele kosten. Klachtenbehandelingsprocedures zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat dergelijke vereisten nooit worden verwaarloosd en dat eventuele meningsverschillen met klanten intern kunnen worden onderzocht en opgelost zonder inmenging van het gerechtelijk apparaat.

Specifieke bepalingen

Buiten haar vergunningsregime zal MiCA een wettelijk kader opzetten dat is toegesneden op de verschillende activiteiten die dienstverleners kunnen ondernemen. Zo bepaalt MiCA met betrekking tot het aanbieden van bewaring en administratie voor crypto activa dat CASP’s regelmatig saldo-overzichten naar klanten sturen, hun eigen kapitaal gescheiden houden van klantengelden en volledige aansprakelijkheid dragen voor elk verlies van cryptoactiva als gevolg van storingen of hacks. Dit zou dan uiteindelijk leiden tot een wettelijke garantie dat beleggers die DLT-activa opslaan bij een gelicentieerde aanbieder nooit de marktwaarde van hun eigendom verliezen. In het belang van het ordelijk functioneren van cryptomarkten moeten exploitanten van cryptohandelsplatforms alleen cryptoactiva met een gepubliceerde whitepaper toelaten, alle tokens weigeren met ingebouwde anonimiteitsfuncties die het identificeren van houders en het volgen van hun transactiegeschiedenis verhinderen. Ook moeten ze ervoor zorgen dat transacties met cryptoactiva na verhandeling worden verrekend en geregistreerd op het DLT-netwerk. CASP’s die zich bezighouden met de conversie van cryptoactiva voor eigen rekening, moeten vooraf een niet-discriminerend commercieel beleid publiceren, waarin wordt aangegeven aan welke voorwaarden klanten moeten voldoen voor acceptatie en wat de methode is die wordt gebruikt voor de bepaling van de prijs van cryptoactiva. Wat betreft beleggingsadvies en vermogensbeheer verplicht MiCA dergelijke entiteiten tot het beoordelen van de compatibiliteit van cryptoactiva met de doelstellingen van potentiële klanten, het vermogen om verliezen te dragen, eerdere beleggingservaring en kennis van cryptomarkten. Specifieke bepalingen van deze aard vereisen enige aanpassing van de naleving door CASP’s, afhankelijk van hun bedrijf, maar zouden bijdragen aan het algemene niveau van consumentenbescherming dat door MiCA wordt geboden.

Verwachte effecten

Door de ‘paspoort’-effecten van vergunningen onder MiCA hoeven grensoverschrijdende dienstverleners niet in elke lidstaat met een eigen cryptoregeling afzonderlijk een licentie aan te vragen. Hoewel de vergunningsvereisten zowel eenmalige als doorlopende nalevingskosten met zich meebrengen die in eerste instantie van invloed kunnen zijn op de winstmarges van CASP’s, pakt de implementatie van MiCA de versnippering van de regelgeving aan en verbetert het de efficiëntie van naleving. Daarnaast zal het toegenomen vertrouwen van investeerders, als gevolg van prudentiële vereisten en bestuursnormen die aan CASP’s worden opgelegd, op de lange termijn waarschijnlijk meer kapitaal naar de cryptosector trekken. Naarmate de concurrentie tussen aanbieders op Europees niveau toeneemt, zullen de EU-consumenten profiteren van verbeterde diensten en lagere kosten. De maatregelen die in dit artikel worden besproken, zullen ook de stabiliteit van het algehele financiële systeem waarborgen als cryptomarkten in de toekomst exponentieel groeien, wat een zeer waarschijnlijk scenario is gezien het grote potentieel dat ze tot nu toe hebben laten zien. Terwijl de meeste crypto activa die tegenwoordig in omloop zijn, uitgaan van het mogelijk maken van digitale peer-to-peer-uitwisseling van waarde zonder de noodzaak van financiële bemiddeling, vertrouwen de meeste gebruikers op de functie van ‘poortwachter’ die door CASP’s wordt vervuld. Door de regulering van dienstverleners zijn financiële autoriteiten straks in staat de punten te monitoren waarop traditionele financiële systemen een wisselwerking hebben met opkomende cryptomarkten en de risico’s van digitale financiering aanpakken voordat ze overslaan naar de gereguleerde economie.

Blogreeks ‘MiCA’

De Europese Commissie heeft in september 2020 de verordening Markets in Crypto-Assets (MiCA) gepubliceerd. Met als doel het reguleren van de cryptomarkt binnen de EU. In deze blogreeks gaan wij daarom uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor uitgevende instellingen en cryptodienstverleners van belang kunnen zijn.

De volgende onderwerpen komen o.a aan bod:

MiCA – Kennismaking met de verordening markten in cryptoactiva
MiCA – Redenen en doelstellingen
MiCA – Keuze wetgevend instrument en toepassingsgebied
MiCA – Uitgifte van crypto activa en toelating tot de handel
MiCA – Uitgeven en listen van stable coins
MiCA – Regulering van dienstverleners in crypto activa
MiCA – Voorkomen van marktmisbruik onder MiCA

Vragen?

Heeft u vragen over de MiCA? Neem dan gerust contact op met new tech expert Willem-Jan Smits of Camiel Vermeulen. Ons cryptoteam heeft extensieve kennis van de cryptomarkt. Ze staan klaar om u verder te helpen.

Tags: