Advocaten in

Watson Law is een niche kantoor dat zich toelegt op het ondernemingsrecht, insolventierecht, banking & finance en corporate litigation en een sterke focus heeft op nieuwe technologieën zoals blockchain en de implementatie daarvan in het Nederlandse recht.

Watson Law. Involved to Evolve.


Over ons

Watson Law is een advocatenkantoor met een no-nonsense mentaliteit. Een kantoor dat wil excelleren op de vakgebieden waarop zij werkzaam is om zo voor de cliënt het optimale resultaat te behalen. Een kantoor dat complexe vraagstukken begrijpt en de brug tussen het recht en de snelle technologische ontwikkelingen wil overbruggen. Een kantoor dat oplossingen brengt en mogelijkheden creëert.

Terug naar boven

Advocaten

Maarten van Ingen

Maarten van Ingen

Maarten van Ingen (Bunnik, 1969) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Gedurende zijn studietijd schreef hij als autodidact computerprogramma's, gebruik makende van de programmeertalen van die tijd als Fortran, Nantucket Clipper en Turbo Pascal. Na zijn studie Nederlands recht werd hij advocaat en legde zich onder meer toe op zekerheidsrechten en bedrijven in moeilijkheden.

Maarten wordt veelvuldig aangesteld als curator in faillissementen en staat bedrijven en bestuurders bij. Hij schreef een aantal boeken over de uitwinning van pand en hypotheek en is auteur voor SDU Commentaar Vermogensrecht en SDU Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering. Maarten is redacteur van het Tijdschrift voor Curatoren en publiceert regelmatig in vaktijdschriften.

Hoewel het programmeren niet meer zijn dagelijkse werk is, ontwikkelde hij software voor de complexe afwikkeling van Nederlandse faillissementen.

Maarten is een pragmatische en snelle denker die graag meedenkt om out-of-the-box maatwerk te leveren en oplossingen te zien.

Willem-Jan Smits

Willem-Jan Smits

Willem-Jan Smits (Eindhoven, 1985) begon zijn carrière bij een middelgroot advocatenkantoor, waar hij als snel uitgroeide tot specialist insolventierecht, corporate litigation en blockchain. Na cum laude de specialisatieopleiding Insolventierecht te hebben afgerond leek zijn praktijk zich in het reguliere ondernemingsrecht te bewegen.

De grote interesse in new technology maakte echter dat hij zich ontpopte als een advocaat die zich met name toelegde op nieuwe ontwikkelingen en de toepassing van de bestaande regelgeving daar op. Hij volgt op de voet ontwikkelingen met betrekking tot blockchain, smart contracts en cryptocurrencies.

Willem-Jan is specialist bij uitstek en pionier op het gebied van tokenization, token contracting en de daarmee samenhangende financieringsfases (seed funding en ICO, of voluit: initial coin offering). Zijn cliënten zijn start-ups, maar ook grote bedrijven met een sterke interesse in de toepassing van nieuwe technologieën in hun bedrijf.

Camiel Vermeulen

Camiel Vermeulen

Camiel Vermeulen (Boxtel, 1989) genoot na zijn studie aan de Universiteit Maastricht zijn opleiding bij een van de grotere advocatenkantoren in Noord-Brabant. Daar specialiseerde hij zich in het insolventierecht, ondernemingsrecht, corporate litigation en de juridische aspecten van blockchain, smart contracts en ICO's.

Camiel kenmerkt zich door een voortdurende drive om het optimale resultaat te behalen en met de cliënt mee te denken in zijn processen. Een goede luisteraar die op het eerste gezicht bedachtzaam lijkt, maar zich een oplossingsgerichte denker toont die zijn weg vindt in de vaak complexe vraagstukken die hem worden voorgelegd.

Net als zijn collega's heeft Camiel een bijzondere interesse in new technology en de vertaling daarvan in het recht.

Terug naar boven

Vacatures

Watson Law is constant op zoek naar nieuwe mensen. Mensen die de drive delen om te excelleren en zich verder willen specialiseren. Mensen die deel uit willen maken van een team, waarbinnen op het hoogste niveau gepresteerd wordt.

Bekijk vacature

Terug naar boven

Publicaties

De advocaten van Watson Law publiceren met regelmaat in vakliteratuur, schrijven handboeken of werken mee aan wetgevingscommentaren.

Beslag op bitcoin: (praktisch) onmogelijk?

M.J.W. van Ingen & W.J.G. SmitsBER 2018, 2 - 6 april 2018

Bitcoin introduceert een nieuwe betaalmethode die sterk verschilt van girale betalingen, omdat er geen sprake is van een centrale partij. Mogelijk kwalificeert bitcoin als een vermogensrecht en kan er beslag op worden gelegd. De auteurs onderzoeken wat het praktisch belang van een dergelijk beslag is.

Bekijk publicatie

Het faillissementsbeslag en de nieuwe wereldorde

M.J.W. van Ingen & W.J.G. SmitsTvCu 2018, 1 - 5 april 2018

Hoe dienen curatoren in faillissement om te gaan met bitcoins en andere cryptocurrencies of tokens? In dit artikel zetten de auteurs uiteen hoe dergelijke nieuwe, technologische vermogens(bestanddelen) kwalificeren en hoe deze in een faillissementssituatie veiliggesteld kunnen worden.

Bekijk publicatie

De curator en de huurovereenkomst: van slakkengang naar ratrace!

W.J.G. SmitsTvCu 2017, 1 - 1 februari 2017

De auteur gaat uitgebreid in op arresten over huuropzegging door de curator, waaronder het zeer recente arrest Hansteen/Verwiel q.q. Vervolgens schetst de auteur het verschil tussen de situatie dat de curator de huurovereenkomst heeft opgezegd en het geval dat de verhuurder de overeenkomst ontbindt.

Bekijk publicatie

Wie boven het bestuurs- en faillissementsrecht uitstijgt ziet de eenheid

F.A. Pommer & M.J.W. van IngenTvCu 2016, 5 - 6 december 2016

Als vervolg op de eerdere bijdrage die de auteurs over dit onderwerp schreven, staan zij stil bij een tweetal belangrijke uitspraken op dit gebied. De centrale vraag blijft: hoe dient (door de curator) omgegaan te worden met een failliete onderneming die voor faillissement mileuovertredingen begaan heeft welke na faillissement voortduren?

Bekijk publicatie

Het verpandingsverbod uitgelegd: feitenrechtspraak na Coface/Intergamma

W.J.G. SmitsTvCu 2016, 4 - 4 september 2016

Het arrest Coface/Intergamma heeft zich mogen verheugen op grote aandacht. Inmiddels heeft de praktijk zich op het arrest ingesteld, zo hebben diverse partijen – met name in de bouw en de retail – hun voorwaarden aangepast, zodat over het goederenrechtelijk karakter van het door hen gebruikte verpandingsverbod geen discussie kan bestaan. De auteur behandelt in deze bijdrage enkele uitwerkingen.

Bekijk publicatie

Coface/Intergamma in de praktijk: schipperen tussen rechtszekerheid en financierbaarheid

W.J.G. Smits & T. HekmanFIP 2016, 119 - 20 mei 2016

De auteurs analyseren naast het juridisch kader ook de gepubliceerde feitenrechtspraak die is gewezen na het standaardarrest Coface/Intergamma, waarin de Hoge Raad de zogenaamde uitlegregel heeft geïntroduceerd, alsmede de nadien verschenen literatuur. Verder hebben ze gesprekken gevoerd met partijen die in de praktijk te maken hebben met dergelijke bedingen en is nagegaan hoe de uitlegregel in de praktijk uitwerkt.

Bekijk publicatie

Een overeenkomst met de curator als vorm van parate executie

M.J.W. van IngenTvCu 2015, 3 - 8 januari 2016

In deze bijdrage besteedt auteur aandacht aan de positie van de faillissementscurator bij verkoop bij wege van executie door de curator. Uit de jurisprudentie volgt dat deze figuur van oneigenlijke lossing dient te worden gekwalificeerd als een zuivere executie. Deze executie wordt echter niet uitgevoerd overeenkomstig het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering maar binnen het systeem van de Faillisementswet, zonder dat deze wet in een dergelijke situatie voorziet en met de curator als centrale en alles bepalende figuur.

Bekijk publicatie

De woning onder water. Over de afwikkeling van een woning met onderwaarde in de schuldsaneringsregeling

W.J.G. Smits & C. VermeulenTvCu 2015, 1 - 5 januari 2016

Het komt regelmatig voor dat een hypothecaire vordering van de bank hoger is dan de waarde van de verbonden woning zelf. In deze bijdrage vragen auteurs zich af of een bewoner met een dergelijke onder water staande woning die in een schuldsaneringsregeling terecht is gekomen, bij het einde van de regeling daadwerkelijk met een schone lei begint en dan dus geen hypotheekschuld meer heeft.

Bekijk publicatie

Wat is nu bijzonder? - Enige kanttekeningen naar aanleiding van ECLI:NL:RBOVE:2013:3427

M.J.W. van Ingen TvCu 2015, 4 - 18 november 2015

Auteur bespreekt art. 182 Fw waarin sinds 1899 een rekenvoorschrift is opgenomen over hoe de algemene faillissementskosten dienen te worden omgeslagen; de som van de algemene faillissementskosten dient te worden gedeeld door al het actief dat tot de boedel behoort. Hij vraagt zich af wat onder algemene en bijzondere faillissementskosten moet worden verstaan en wat een boedelcrediteur heeft aan het onderscheid hiertussen.

Bekijk publicatie

Witter dan wit? Over de witwassende curator

M.J.W. van Ingen & W.J.G. SmitsTvCu 2014, 2 - 7 januari 2015

Wat als de curator wordt geconfronteerd met een zich in de boedel bevindend actief dat is verkregen uit criminele activiteiten? Het antwoord lijkt eenvoudig. Niemand zal betwisten dat de curator een gestolen auto moet teruggeven aan de rechtmatig eigenaar. Dat antwoord valt ook in te passen in het civiele recht, want de revindicatoire actie van de eigenaar maakt dat de auto niet tot de boedel behoort.

Bekijk publicatie

De curator als milieuvervuiler

F.A. Pommer & M.J.W. van IngenTvCu 2014, 1 - 7 oktober 2014

Hoe dient een curator om te gaan met een failliete onderneming die voor faillissement milieuovertredingen heeft begaan die daarna voortduren? De auteurs bespreken in deze bijdrage wat er in een dergelijke situatie (door de curator) gedaan dient te worden.

Bekijk publicatie

Beheers- en ontruimingsbedingen in hypotheekakten

M.J.W. van Ingen & E. LoesbergTvI 2010, 5 - 5 april 2018

Wat is precies het onderscheid tussen een beheers- en een ontruimingsbeding? De auteurs duiden in hun bijdragen dit onderscheid en schrijven over wanneer de een en wanneer de ander gebruikt wordt, en wat daar de juridische en praktische gevolgen van zijn.

Bekijk publicatie

De onverdeelde executieopbrengst. Wie is rechthebbende na faillissement?

M.J.W. van Ingen & B.G. ArendsExecutief 2008, 8 - 1 januari 2008

Art. 33 Fw. Wanneer is een executie nu precies voltooid in geval van faillissement van de schuldenaar, nádat het beslagen of gesecureerde object openbaar is verkocht en de opbrengst ter verdeling in handen is gesteld van de notaris of deurwaarder, doch vóórdat daadwerkelijk verdeling heeft plaatsgevonden. Is de curator of de executerende beslaglegger rechthebbende op de opbrengst?

Bekijk publicatie
Terug naar boven

Contact

U kunt ons kantoor als volgt bereiken:

Stationsplein 8
5211 AP 's-Hertogenbosch

T 088 - 440 22 00
F 088 - 440 22 99

Mail ons
Bereken uw route

Terug naar boven