MiCA timeline

MiCA timeline

1. Inleiding

Na het bereiken van een voorlopig politiek akkoord over de definitieve tekst op 30 juni 2022, werd de Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA) op 20 april 2023 formeel in stemming gebracht en aangenomen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Vervolgens werd de MiCA op 31 mei 2023 formeel getekend door het Europees Parlement en Europese Raad. Uiteindelijk is MiCA op 9 juni 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (het PbEU).

Dit blog geeft een overzicht van de relevante data van het resterende deel van het wetgevingsproces. Daarnaast belicht dit blog de data van inwerkingtreding en de overgangsmaatregelen.

2. Inwerkingtreding en toepassing

Op grond van art. 149 MiCA treedt de verordening in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het PbEU (30 juni 2023).

Met de inwerkingtreding zullen niet onmiddellijk alle regels van de MiCA van toepassing zijn. De enige regels die onmiddellijk van toepassing zijn, hebben betrekking op de verstrekking van aanvullende regelgevingsleidraden, zoals regels over het ontwerpen van technische reguleringsnormen, het uitvaardigen van richtsnoeren en de vaststelling van gedelegeerde handelingen door Europese wetgevers en toezichthouders. Het is de verwachting dat dit in 2024-2025 wordt gepubliceerd.

Op 30 juni 2024 zullen de regels met betrekking tot uitgevers van stablecoins van toepassing zijn. Deze regels zijn onderverdeeld in regels voor asset-referenced tokens (ART’s) en regels voor e-money tokens (EMT’s), die zijn opgenomen in de titels III en IV MiCA.

Op 30 december 2024 zullen alle andere regels van toepassing zijn. Deze regels omvatten onder andere regels voor uitgevers van cryptoactiva anders dan ART’s/EMT’s, aanbieders van cryptoactiva diensten (CASP’s) en het voorkomen van marktmisbruik.

Op grond van het bovenstaande zijn de vervolgstappen als volgt:

 1. Inwerkingtreding: 30 juni 2023
 2. Toepassing:
  • 30 juni 2023: regels voor aanvullende regelgevingsleidraden;
  • 30 juni 2024: regels voor ART’s/EMT’s;
  • 30 december 2024: alle andere regels.

 

3. Overgangsmaatregelen

Op grond van art. 143 van de MiCA bevat de verordening verschillende overgangsmaatregelen met betrekking tot diverse onderwerpen.

In het kort hebben deze regels betrekking op het volgende:

 • Aanbiedingen van cryptoactiva vóór 30 december 2024;
 • Toelatingen tot de handel vóór 30 december 2024;
 • CASP’s die hun diensten overeenkomstig het toepasselijke recht hebben aangeboden vóór 30 december 2024;
 • Uitgevers die ART’s overeenkomstig het toepasselijke recht hebben uitgegeven vóór 30 juni 2024; en
 • De mogelijkheid voor lidstaten om een vereenvoudigde procedure toe te passen voor vergunningaanvragen als CASP die worden ingediend tussen 30 december 2024 en 1 juli 2026 door entiteiten die op 30 december 2024 op grond van het nationale recht over een vergunning beschikken om cryptoactiva diensten aan te bieden.

 

Aanbiedingen van cryptoactiva
Met betrekking tot aanbiedingen van cryptoactiva aan het publiek die zijn afgelopen vóór 30 december 2024, zijn de regels voor uitgevers overeenkomstig art. 4-15 MiCA niet van toepassing. Deze regels omvatten onder meer de verplichting om een cryptoactiva white paper te publiceren, regels inzake reclame-uitingen, het herroepingsrecht van 14 dagen voor individuele houders en de aansprakelijkheid van uitgevers in geval van een misleidend cryptoactiva white paper.

Toelatingen tot de handel
Met betrekking andere cryptoactiva dan ART’s/EMT’s die tot de handel zijn toegelaten vóór 30 december 2024, zijn alleen bepaalde regels van toepassing. Dit betreft regels inzake reclame-uitingen en een verplichting voor exploitanten van een handelsplatform om ervoor te zorgen dat uiterlijk op 31 december 2027 een cryptoactiva white paper wordt gepubliceerd in de door de MiCA vereiste gevallen.

Verleners van cryptoactiva diensten (CASP’s)
CASP’s die hun diensten overeenkomstig het toepasselijke recht aanboden – d.w.z. de registratieplicht overeenkomstig de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (AMLD5) – vóór 30 december 2024, mogen dit blijven doen tot 1 juli 2026, of totdat hun een vergunning als CASP is verleend of geweigerd, naargelang wat zich het eerst voordoet. De lidstaten kunnen beslissen de overgangsregeling voor CASP’s niet toe te passen of de duur ervan te beperken. Op 14 juli 2023 heeft de Nederlandse wetgever een voorstel voor de Uitvoeringswet verordening cryptoactiva (de MiCA Uitvoeringswet) gepubliceerd. Op grond van dit voorstel is de Nederlandse wetgever voornemens om de overgangstermijn voor geregistreerde aanbieders van cryptodiensten te verkorten naar 6 maanden. Zie voor meer informatie over deze ontwikkeling ons blog over de MiCA Uitvoeringswet.

 

Link toevoegen na publicatie blog MiCA Uitvoeringswet.

Uitgevers van asset-referenced tokens (ART’s)
De overgangsmaatregelen omvatten ook regels voor uitgevers die ART’s hebben uitgegeven overeenkomstig het toepasselijke recht vóór 30 juni 2024. Aangezien er in Nederland vóór MiCA geen specifieke regels zijn voor uitgevers van stablecoins, zijn de overgangsmaatregelen met betrekking tot ART’s voor uitgevers in Nederland van beperkte relevantie.

Lidstaatoptie voor vereenvoudigde procedure
De lidstaten kunnen een vereenvoudigde procedure toepassen voor vergunningaanvragen als CASP die tussen 30 december 2024 en 1 juli 2026 worden ingediend door entiteiten die op 30 december 2024 op grond van het nationale recht over een vergunning beschikken om cryptoactiva diensten aan te bieden. De bevoegde autoriteiten vergewissen zich ervan dat aan de hoofdstukken 2 en 3 van titel V MiCA is voldaan voordat zij een vergunning volgens dergelijke vereenvoudigde procedure afgeven.

4. AMLD5-registratie vs. MiCA-vergunning

Voor alle duidelijkheid, moeten enkele woorden worden gewijd aan de relatie tussen het huidige registratieregime voor aanbieders van cryptodiensten overeenkomstig AMLD5 en het toekomstige vergunning regime voor CASP’s overeenkomstig MiCA. Onder de huidige wetgeving van AMLD5 zijn CASP’s die diensten aanbieden voor het wisselen tussen cryptoactiva en fiduciaire valuta en bewaarportemonnees onderworpen aan een registratie in elke lidstaat waarop zij zich actief richten.

Deze registratieplicht zal niet samenvallen met de vergunningplicht voor CASP’s overeenkomstig MiCA. Het voornoemde volgt uit art. 38(8) van de Transfer of Funds Regulation Recast (de TFR). Op grond van dit artikel wordt de huidige AMLD5-bepaling, waarin de registratieplicht is vastgelegd, vervangen. Het zal dus niet nodig zijn om gelijktijdig zowel een AMLD5-registratie als een MiCA-vergunning aan te vragen.

 

Heeft u vragen over MiCA en de implicaties voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Willem-Jan Smits of Marlinde Nannings. Ons team staat klaar om u te helpen.