MiCA Uitvoeringswet

MiCA Uitvoeringswet

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA) op 14 juli 2023 is de Nederlandse wetgever een consultatie gestart over het voorstel voor de Uitvoeringswet verordening cryptoactiva (de Uitvoeringswet) en de bijbehorende memorie van toelichting. Met de Uitvoeringswet beoogt de Nederlandse wetgever de overgangstermijn voor geregistreerde aanbieders van cryptodiensten te verkorten van 18 naar 6 maanden. Hierdoor zullen deze bedrijven eerder dan verwacht een MiCA-vergunning als crypto-asset service provider (CASP) moeten aanvragen.

Dit blog geeft een overzicht van de Uitvoeringswet met betrekking tot de overgangstermijn voor geregistreerde aanbieders van cryptodiensten en de gevolgen daarvan voor deze bedrijven.

1. Doel van de MiCA-implementatiewet

Hoewel MiCA een EU-verordening is die rechtstreekse werking heeft in de lidstaten, is het noodzakelijk om de Nederlandse wetgeving op bepaalde punten aan te passen. Deze aanpassingen betreffen voornamelijk regels om de toezichthouder van de juiste handhavingsinstrumenten te voorzien. Daarnaast bevat MiCA een aantal opties voor lidstaten die op nationaal niveau moeten worden uitgewerkt (gold-plating). De Uitvoeringswet voorziet hierin.

2. Overgangsmaatregel

Een van de lidstaatopties heeft betrekking op de overgangsmaatregel voor CASP’s zoals uiteengezet in art. 143(3) MiCA. Op grond van de eerste volzin van art. 143(3) MiCA mogen CASP’s die hun diensten overeenkomstig het toepasselijke recht aanboden vóór 30 december 2024, dit in beginsel blijven doen tot 1 juli 2026, of totdat hen een vergunning als CASP wordt verleend of geweigerd, naargelang wat zich het eerst voordoet. In dat geval geldt een overgangstermijn van 18 maanden.

In Nederland heeft het toepasselijke recht betrekking op de registratieverplichting voor aanbieders van cryptodiensten bij De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (AMLD5) en de implementatie daarvan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bedrijven die vóór 30 december 2024 bij DNB zijn geregistreerd als aanbieders van cryptodiensten vallen dus onder de reikwijdte van de overgangsmaatregel. Bedrijven die crypto-asset diensten in de zin van MiCA aanbieden en niet geregistreerd zijn, zouden vanaf 30 december 2024 een vergunning als CASP moeten aanvragen.

3. Lidstaatoptie

Op grond van de tweede volzin van art. 143(3) MiCA kunnen lidstaten besluiten de overgangsregeling voor CASP’s niet toe te passen of de duur ervan te beperken. Uit de memorie van toelichting bij de Uitvoeringswet volgt dat de Nederlandse toezichthouder voornemens is de duur van de overgangstermijn te verkorten. Het voornemen is om de overgangstermijn te verkorten naar een periode van maximaal 6 maanden. Dit zou betekenen dat bedrijven die vóór 30 december 2024 als aanbieders van cryptodiensten zijn geregistreerd bij DNB, hun diensten mogen blijven aanbieden tot uiterlijk 1 juli 2025. Bedrijven die crypto-asset diensten in de zin van MiCA aanbieden en niet geregistreerd zijn, zouden uiterlijk vanaf 1 juli 2025 een vergunning als CASP moeten aanvragen.

In verband met de uitvoerbaarheid van de Uitvoeringswet vindt hierover nog overleg met de toezichthouders plaats. De definitieve overgangstermijn zal worden vastgesteld in het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten. Vanwege de lange doorlooptijden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is het de vraag of de voorgestelde overgangstermijn haalbaar is.

4. Termijn voor duidelijkheid

Op grond van de derde volzin van art. 143(3) MiCA moeten lidstaten de Europese Commissie en de European Securities and Markets Authority (ESMA) uiterlijk 30 juni 2024 laten weten of zij gebruik hebben gemaakt van de lidstaatoptie en wat de duur van de overgangsregeling is. Uiterlijk 30 juni 2024 zal er duidelijk zijn of de Nederlandse wetgever het voorstel om de overgangstermijn terug te brengen tot 6 maanden zal implementeren.

Zie voor meer informatie over deze ontwikkeling ons blog over de MiCA timelime.

Heeft u vragen over MiCA en de implicaties voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Willem-Jan Smits of Marlinde Nannings. Ons team staat klaar om u te helpen.