Herstructureren in crisistijd: bestuurdersaansprakelijkheid en de deponeringsverplichting

Watsonlaw_Herstructureren-in-crisistijd--bestuurdersaansprakelijkheid-en-de-deponeringsverplichting

Herstructureren in crisistijd: bestuurdersaansprakelijkheid en de deponeringsverplichting

Nu het einde van het jaar nadert, wordt in deze blog ingegaan op bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, in het bijzonder op de gevolgen van het niet tijdig deponeren van de jaarrekening.

Welke invloed heeft de huidige coronacrisis op deze deponeringsverplichting?

Opstellen van de jaarrekening

Het bestuur van een bv is op grond van de wet verplicht om binnen vijf maanden na een boekjaar de jaarrekening op te stellen en die voor de aandeelhouders ter inzage te leggen. De aandeelhouders dienen de jaarrekening vervolgens vast te stellen (goed te keuren). Heeft de bv een raad van commissarissen (RvC), dan dient niet alleen het bestuur de opgestelde jaarrekening te ondertekenen maar ook de RvC.

In geval van bijzondere omstandigheden kan de termijn van vijf maanden eenmalig door de aandeelhouders met vijf maanden worden verlengd. Deze verlenging van vijf maanden geldt echter enkel ten aanzien van boekjaren vanaf 2016. Ten aanzien van boekjaren van vóór 2016 geldt de oude verlengingstermijn van zes maanden. Het bestuur heeft derhalve maximaal 10 of 11 maanden de tijd om de jaarrekening op te stellen.

Vaststellen en deponeren van de jaarrekening

Indien alle bestuurders tevens alle aandeelhouders van de bv zijn, geldt dat ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders (en commissarissen) tevens geldt als vaststelling van de jaarrekening. Dit wordt ook wel de ‘vereenvoudigde vaststelling’ genoemd.

Is de jaarrekening vastgesteld, dan dient het bestuur de jaarrekening binnen 8 dagen, maar uiterlijk binnen 12 of 13 maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar, te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De termijn van 12 maanden geldt ten aanzien van boekjaren vanaf 2016 en de termijn van 13 maanden geldt ten aanzien van boekjaren van vóór 2016.

Indien niet alle bestuurders tevens alle aandeelhouders van de bv zijn, moet de jaarrekening binnen twee maanden door de aandeelhouders worden vastgesteld. Ook hier geldt dat de jaarrekening na vaststelling binnen 8 dagen, maar uiterlijk binnen 12 of 13 maanden na het desbetreffende boekjaar, door het bestuur dient te zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Gevolgen van te late deponering

Het niet of te laat deponeren van de jaarrekening is een economisch delict dat kan worden bestraft met een boete van de vierde categorie (momenteel € 21.750,-). Een andere sanctie van het niet voldoen aan de deponeringsverplichting betreft de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement.

Bij niet tijdige deponering van de jaarrekening die zich heeft voorgedaan binnen drie jaar voor de faillissementsuitspraak, staat het vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Deze vaststelling vormt dan een weerlegbaar bewijsvermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hier wil ik aan toevoegen dat een termijnoverschrijding van enkele dagen niet meetelt indien daar een aantoonbare reden aan ten grondslag ligt.

Invloed coronacrisis

De Spoedwet COVID-19 bepaalt onder meer dat het bestuur, in plaats van de algemene vergadering, kan besluiten tot verlenging van de opsteltermijn. Daarnaast bepaalt de Spoedwet dat het niet tijdig deponeren van de jaarrekening geen onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur oplevert indien de te late deponering te wijten is aan de gevolgen van de coronacrisis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bestuurslid of de accountant die langdurig ziek is ten gevolge van het coronavirus.

Let op: dát het niet tijdig deponeren van de jaarrekening een gevolg van de coronacrisis is, dient het bestuur te stellen en zo nodig te bewijzen.

Conclusie

De Spoedwet COVID-19 creëert ruimte met betrekking tot het opstellen en deponeren van de jaarrekening. Als bestuurder is het echter zaak daar niet snel heil in te zoeken. Met een algemene verwijzing naar de coronacrisis zal de curator geen genoegen nemen, te meer omdat het bestuur de termijn tot het opstellen van de jaarrekening kan verlengen en omdat het deponeren van de jaarrekening zogezegd ‘met een druk op de knop’ kan worden geregeld.

Neem dus geen risico en deponeer op tijd de jaarrekening, ook in de tijden van de coronacrisis. Daarbij kan gelukkig de aandeelhoudersvergadering op grond van dezelfde wet op afstand en digitaal plaatsvinden!

Blogreeks ‘Herstructureren in crisistijd’

In deze blogreeks gaan wij uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor de ondernemer van belang kunnen zijn om zijn onderneming in crisistijd te redden. Zelfs als dat betekent dat een faillissement moet volgen. In het uiterste geval kan namelijk een faillissement uitkomst bieden om in ieder geval een deel van de onderneming te redden.

In de blogreeks ‘herstructureren in crisistijd’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

Vragen?

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze experts op het gebied van Insolvency & Restructuring.

Samenwerking Hekkelman Advocaten en Watsonlaw

De blogreeks wordt geschreven door de insolventierechtspecialisten van Hekkelman Advocaten en Watsonlaw. Tussen onze kantoren bestaat een unieke samenwerking die ons in staat stelt om onze gezamenlijke expertises zo optimaal mogelijk voor onze cliënten te benutten.

Deze blog is geschreven door Eline Janssen