Herstructureren in crisistijd: Wet homologatie onderhands akkoord

Watsonlaw_Herstructureren-in-crisistijd--Wet-homologatie-onderhands-akkoord-

Herstructureren in crisistijd: Wet homologatie onderhands akkoord

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet homologatie onderhands akkoord – beter bekend als de WHOA – als hamerstuk aangenomen. Op 1 januari 2021 zal de WHOA in werking treden. Vanaf dat moment bevat de Faillissementswet een nieuw instrument om een dwangakkoord met de crediteuren te bewerkstellingen. In tegenstelling tot andere landen (bijv. Amerikaanse ‘Chapter 11’ en Engelse ‘scheme of arrangements’) bestond een dergelijke regeling niet in Nederland.

Wat is het doel van de WHOA? Hoe komt het WHAO-akkoord tot stand?

Doel van het WHOA-akkoord

De WHOA biedt ondernemingen de kans om de schuldenlast van de onderneming te herstructureren of saneren, zodat een surseance van betaling of een faillissement kan worden voorkomen.

Als onderneming in financieel zwaar weer kun je de crediteuren een percentage van hun vordering aanbieden tegen finale kwijting, wat ook wel een crediteurenakkoord wordt genoemd. Voordat de WHOA bestond kon slechts een buitengerechtelijk crediteurenakkoord worden bereikt als alle crediteuren met het akkoord instemden. Crediteuren konden niet gedwongen worden om een akkoord te accepteren. Het is dan ook zeker niet eenvoudig om een crediteurenakkoord te realiseren. Percentages die worden aangeboden kunnen onvoldoende overtuigend zijn om alle crediteuren over de streep te trekken. Door het wetsvoorstel kan het akkoord aan de rechter worden voorgelegd. Wanneer het akkoord door de rechtbank wordt goedgekeurd, kan een dwarsliggende schuldeiser worden gedwongen het akkoord te accepteren.

Aanvang WHOA-procedure

Een WHOA-procedure kan worden geïnitieerd als de onderneming in een toestand verkeert waarin redelijkerwijs te verwachten is dat zij insolvent zal raken (het ‘ingangscriterium’).

Niet alleen het bestuur kan de procedure aanvangen. Schuldeisers of aandeelhouders kunnen de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze deskundige krijgt dan als taak om een akkoord voor te bereiden en (indien mogelijk) ter homologatie (goedkeuring) aan de rechtbank voor te leggen.

Klassenindeling crediteuren

Voor de totstandkoming van een WHOA-akkoord dient het bestuur of de aangestelde deskundige de crediteuren kortgezegd in klassen in te delen. Voor de klassenindeling geldt dat crediteuren met gelijksoortige rechten in dezelfde klasse worden geplaatst.

Per klasse zal een specifiek voorstel worden gedaan. Dit betekent dat de voorstellen per klasse kunnen verschillen. Als uitgangpunt dient te worden genomen dat de crediteuren meer zullen ontvangen dan in het geval van een liquidatiescenario. Ten aanzien van de concurrente crediteuren is het uitgangspunt dat zij een uitkering ontvangen en/of een recht verkrijgen van minstens 20% van hun vordering. Slechts op basis van zwaarwegende gronden kan dit percentage lager zijn.

Stemming door crediteuren

Elke klasse stemt afzonderlijk. Een klasse stemt met het akkoord in wanneer ten minste twee derde van de totale vordering van de klasse of ten minste twee derde van het geplaatst kapitaal met het akkoord instemmen. Niet-stemmers hebben geen invloed op de vraag of een klasse accepteert.

Zodra minstens één klasse met het akkoord instemt, kan het akkoord ter goedkeuring aan de rechtbank worden voorgelegd. Vereist is wel dat die klasse ook bij een faillissement naar waarschijnlijkheid een bedrag uitgekeerd zou krijgen. In de praktijk betekent dit dat niet alleen de concurrente schuldeisers kunnen instemmen om een akkoord te bewerkstelligen.

Ter goedkeuring bij de rechtbank

Wanneer het akkoord aan de rechter wordt voorgelegd, toets hij ambtshalve of het akkoord aan de algemene vereisten voldoet (o.a. toetsing van het ingangscriterium en de redelijke termijnen). Op verzoek van een crediteur of aandeelhouder dient de rechter het akkoord ook aan de aanvullende vereisten te toetsen.

Indien aan alle vereisten is voldaan, keurt de rechter het akkoord goed waardoor het akkoord verbindend is voor alle betrokkenen. Dus ook voor degenen die tegen of niet hebben gestemd. De beslissing van de rechter is definitief. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep of cassatie.

Conclusie

De WHOA biedt ondernemingen in coronatijd de mogelijkheid om een faillissement af te wenden en tegelijkertijd hun (financiële) zaken op orde te brengen. Tegelijkertijd zijn er de nodige haken en ogen om tot een daadwerkelijk akkoord te komen. Een onderneming die al in financieel zwaar weer verkeert dient naast de lopende kosten ook aanzienlijke kosten te maken om een WHOA-akkoord te bewerkstelligen. De WHOA is daarom met name voor grote ondernemingen een instrument om een faillissement af te wenden.

Blogreeks ‘Herstructureren in crisistijd’

In deze blogreeks gaan wij uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor de ondernemer van belang kunnen zijn om zijn onderneming in crisistijd te redden. Zelfs als dat betekent dat een faillissement moet volgen. In het uiterste geval kan namelijk een faillissement uitkomst bieden om in ieder geval een deel van de onderneming te redden.

In de blogreeks ‘herstructureren in crisistijd’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

Vragen?

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze experts op het gebied van Insolvency & Restructuring

Samenwerking Hekkelman en Watsonlaw

De blogreeks wordt geschreven door de insolventierechtspecialisten van Hekkelman Advocaten en Watsonlaw. Tussen onze kantoren bestaat een unieke samenwerking die ons in staat stelt om onze gezamenlijke expertises zo optimaal mogelijk voor onze cliënten te benutten.

Deze blog is geschreven door Thomas Schelfaut.