Herstructureren in crisistijd: doorstart na een faillissement

Watsonlaw_Herstructureren-in-crisistijd--doorstart-na-een-faillissement

Herstructureren in crisistijd: doorstart na een faillissement

Als een bedrijf tijdens de coronacrisis failliet gaat, betekent dat niet per se dat het bedrijf niets meer waard is. Integendeel, de curator zal eerst onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Bij een doorstart wordt de gehele onderneming of een deel daarvan verkocht aan ‘de hoogste bieder’. Dat hoeft echter niet per definitie degene te zijn die het meeste geld neerlegt.

Welke aspecten spelen een rol en waar dien je op te letten bij de overname van een failliete onderneming?

Interesse in een doorstart kenbaar maken

De curator behartigt de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en zal daarom een zo hoog mogelijke opbrengst voor de boedel willen realiseren. Dat betekent in ieder geval dat de onderneming zo snel mogelijk moet worden doorgestart, zodat de meeste waarde behouden blijft. Daarom is het van belang direct jouw interesse kenbaar te maken aan de curator.

In praktijk ervaar ik dat gegadigden hun interesse pas laat laten blijken. Indien je op de hoogte wenst te blijven van bedrijven die failliet zijn gegaan, dan kun je dit dagelijks inzien in het centraal insolventieregister van rechtspraak.nl..

Informatieverschaffing door de curator

Mocht je interesse hebben in het kopen van een failliete onderneming, dan kan een curator een bidbook opstellen met relevante informatie over het bedrijf. Na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring heb je toegang tot o.a. taxatierapporten, informatie over inventaris en voorraad en eenbeperkt overzicht van de werknemers.

De curator is verplicht je tijdens de onderhandelingen deugdelijk te informeren. Laat hij dit na, dan kan hij daar aansprakelijk voor worden gehouden, aldus gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2013:3332).

Contractovername

De contracten die de gefailleerde onderneming heeft met derden, kunnen een grote waarde vertegenwoordigen.

In duurcontracten is vaak een bepaling opgenomen dat deze bij faillissement eindigen, of in ieder geval opzegbaar zijn. Toch is de wederpartij vaak bereid om mee te werken bij een doorstart, de contracten zullen immers ook voor hen van een bepaalde waarde zijn.

De curator kan het recht om een overeenkomst over te nemen aan jou overdragen, voor de overname van het contract zelf is de medewerking van de wederpartij vereist. De curator zal dan ook vaak bedingen dat het risico voor het al dan niet verkrijgen van deze medewerking voor risico van de koper is.

In de praktijk wil de wederpartij vaak gewijzigde condities waaronder het nieuwe contract wordt afgesloten, maar mijn ervaring is dat in overleg met de curator en de wederpartij hiervoor een oplossing kan worden gevonden.

Werkgelegenheid

Bij een doorstart na faillissement heb je als koper de keuze om bepaalde werknemers wel of niet over te nemen. De curator zal je erop wijzen dat bij het aanbieden van een arbeidscontract aan deze werknemers, het mogelijk is dat er ook arbeidsrechtelijke verplichtingen vanuit het verleden kunnen worden voortgezet.

Dit laatste is sterk afhankelijk van wie de doorstartende partij is. Indien de doorstarter historische kennis heeft van de failliete onderneming, wordt sneller aangenomen dat verplichtingen vanuit het verleden mee overgaan.

Bij een faillissement betaalt het UWV gedurende 6 weken de lonen van werknemers door, waardoor een vordering ontstaat op de boedel. Voor een curator is het interessant om zoveel mogelijk contracten over te dragen aan de koper. Mocht je bereid zijn een groot aantal werknemers over te nemen, dan kan de curator dit meewegen bij de overnamesom.

Maatschappelijke belangen

De curator dient de belangen van de schuldeisers te behartigen, maar dient onder omstandigheden ook rekening te houden met maatschappelijke belangen. In dit arrest bepaalde de Hoge Raad dat de continuïteit van de onderneming, met behoud van de werkgelegenheid, zwaarder woog dan het belang van de schuldeisers bij een zo hoog mogelijk bod.

De curator is dus niet verplicht om voor de hoogste bieder te kiezen, maar heeft de beleidsvrijheid om alle factoren mee te nemen in zijn beslissing om voor de boedel te komen tot het beste bod.

Werkkapitaal bij een doorstart

De koper dient bij een doorstart over voldoende werkkapitaal te beschikken om zijn leveranciers te kunnen betalen. Vaak zijn de leveranciers zeer terughoudend bij het verstrekken van leverancierskrediet aan ondernemers die uit een faillissement een bedrijf gekocht hebben. Sterker nog, vaak wordt betaling vooraf verlangd of directe betaling bij aflevering.

Blogreeks ‘Herstructureren in crisistijd’

In deze blogreeks gaan wij uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor de ondernemer van belang kunnen zijn om zijn onderneming in crisistijd te redden. Zelfs als dat betekent dat een faillissement moet volgen. In het uiterste geval kan namelijk een faillissement uitkomst bieden om in ieder geval een deel van de onderneming te redden.

In de blogreeks ‘herstructureren in crisistijd’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

Vragen?

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze experts op het gebied van Insolvency & Restructuring.

Samenwerking Hekkelman Advocaten en Watsonlaw

De blogreeks wordt geschreven door de insolventierechtspecialisten van Hekkelman Advocaten en Watsonlaw. Tussen onze kantoren bestaat een unieke samenwerking die ons in staat stelt om onze gezamenlijke expertises zo optimaal mogelijk voor onze cliënten te benutten.

Deze blog is geschreven door Anne-Marie Weersink van Hekkelman Advocaten.