Team

‘Techreuzen’ hebben veel macht op het internet. Ondernemers die voor het verkopen van producten of diensten gebruik maken van online platforms, worden hier steeds afhankelijker van. De Digital Markets Act moet ondernemers en consumenten meer bescherming bieden. De Digital Markets Act (DMA) bevat regels om consumenten...

Griffierechten voor WHOA-verzoeken zijn fors. Voor een verzoek tot homologatie van een akkoord geldt voor het griffierecht het tarief voor een verzoekschrift voor een zaak met een waarde tussen € 100.000 en € 1.000.000. Dat komt neer op een griffierecht van € 5.737,00.   Een verzoek tot afwijzing...

Neemt de rechter een beslissing op grond van de Wet homologatie onderhands akkoord, dan staat daartegen geen hoger beroep open. Dat geldt ook als de rechter een verzoek tot homologatie van het akkoord afwijst. Een vennootschap heeft flink wat schulden opgebouwd en doorloopt een Whoa-traject (Wet...

Geschillen tussen aandeelhouders leiden tot complexe en langdurige procedures. De ‘Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure’ moet daaraan een einde maken. Als er een geschil bestaat tussen aandeelhouders van een vennootschap biedt het Nederlandse vennootschapsrecht twee procedures die kunnen worden gebruikt om tot een oplossing...

Als een commissaris onvoldoende toezicht houdt op het bestuur van een vennootschap, en die vennootschap gaat failliet, dan kan ook de commissaris aansprakelijk worden gesteld voor het faillissementstekort. Maar die commissaris moet dan wel rechtsgeldig zijn benoemd. Een bestuurder (en enig aandeelhouder) van een zorgorganisatie vraagt...

De bestuurder van een failliete vennootschap is wettelijk verplicht de administratie aan de curator over te dragen. Wie dat opzettelijk niet doet, begaat een strafbaar feit. De bestuurder in deze zaak werd wegens faillissementsfraude veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een forse taakstraf. Als de Belastingdienst...

Crypto-assets, de curator en de vermogensbelangen van de boedel, zo luidt de titel van de bijdrage van  Maarten van Ingen, Willem-Jan Smits en Marlinde Nannings aan het INSOLAD Jaarboek 2023 De Taak van de Curator van Wolters Kluwer. Het belang van faillissementsrechtelijke vraagstukken met betrekking tot crypto-assets groeit....

1. Inleiding: De oprichting van de anti-witwasautoriteit (AMLA) wordt door de Europese Commissie het kernstuk van het nieuwe anti-witwaspakket genoemd. In het algemeen zal deze autoriteit de samenwerking en de convergentie van de praktijken inzake AML en CFT in de hele EU bevorderen door toezicht te...