Administratiekantoor moet gehele boekhouding van gefailleerde aan curator geven

Administratiekantoor moet gehele boekhouding van gefailleerde aan curator geven

Na het faillissement van een klant weigert een administratiekantoor de gehele boekhouding van de gefailleerde aan de curator te geven. Die stapt naar de rechtbank en krijgt gelijk. Maar interne aantekeningen en berekeningen van het administratiekantoor vallen niet onder de administratie, en die krijgt de curator dan ook niet.

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wendt de curator zich tot het administratiekantoor dat voor het bedrijf de boekhouding deed. De curator wil inzage in de loonadministratie. De werknemers van de gefailleerde vennootschap hebben immers al enige tijd geen salaris meer ontvangen en hebben bij het UWV een faillissementsuitkering aangevraagd. Voor deze aanvraag zijn allerlei (loon)gegevens nodig. Maar het administratiekantoor heeft geen zin om de loonstroken en andere salarisgegevens te verstrekken: ze hebben al zoveel geld te goed van het failliete bedrijf. De curator wijst het administratiekantoor op de Faillissementswet waarin staat dat het verplicht is deze gegevens te verstrekken, en wel kosteloos. Het administratiekantoor is bereid twintig administratiedozen te geven, waaronder lijsten met gewerkte uren. Maar stukken die het administratiekantoor zélf heeft opgesteld, krijgt de curator niet. Die zijn eigendom van het administratiekantoor.

Dwangsom

De curator laat het er niet bij zitten, en vraag de rechtbank Gelderland het administratiekantoor te veroordelen alle administratie die betrekking heeft op het failliete bedrijf, en met name alle loonadministratie, aan hem ter beschikking te stellen. Voor elke dag dat het administratiekantoor in gebreke is, moet het een dwangsom van € 2.500 aan de curator betalen, tot een maximum van € 100.000.

Inzage is noodzakelijk

Dat de curator druk op de ketel houdt is verklaarbaar. Het failliete bedrijf had 85 personeelsleden in dienst. Om te onderzoeken of zij onder de loongarantieregeling van het UWV vallen, is inzage in de salarisadministratie noodzakelijk. Ook is deze administratie van belang om de oorzaken van het faillissement te onderzoeken, en eventuele onregelmatigheden in de aanloop daarheen.

Afgifte van de administratie

In de Faillissementswet staan enkele bepalingen over de afgifte van de administratie. Zo moet de curator ‘de bescheiden en andere gegevensdragers’ van de gefailleerde onder zich nemen. Een gefailleerde dient de administratie ‘terstond’ aan de curator te overhandigen. En een derde die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (zoals dit administratiekantoor) de boekhouding van de gefailleerde onder zich heeft, moet dit volledig aan de curator ter beschikking stellen. Deze derde kan geen beroep doen op het zogenoemde retentierecht. Deze kan dus niet zeggen: eerst de schuld aflossen, dan pas sta ik de administratie af.

Alle stukken

De rechtbank bepaalt dat het administratiekantoor de administratie van het failliete bedrijf kosteloos aan de curator moet overhandigen – ook nu het nog een vordering heeft op de gefailleerde. Dat geldt ook voor stukken die het administratiekantoor zelf, in opdracht van de gefailleerde, heeft vervaardigd. Voor het kunnen uitoefenen van zijn wettelijke taak – het doen van onderzoek naar de achtergronden en de oorzaken van het faillissement en het te gelde maken van mogelijke activa – heeft de curator immers belang bij alle stukken die tot de administratie van het failliete bedrijf behoren.

Administratie

Maar wat valt precies onder ‘administratie’? De voorzieningenrechter stelt dat interne aantekeningen en berekeningen van het administratiekantoor niet tot de administratie behoren. Die hoeft het kantoor niet af te geven. De rechtbank wijst er wel op dat het kantoor alleen die administratie hoeft af te geven dat het zelf in bezit heeft. Dit kantoor beschikte niet over urenstaten van twee maanden, en kan die dus ook niet aan de curator geven. De rest moet binnen vijf dagen (na deze uitspraak) aan de curator worden overhandigd. Zo niet, dan wordt de dwangsom verbeurd.