Clubexploitant mocht camerabeelden tonen aan werkgever van bezoeker

Clubexploitant mocht camerabeelden tonen aan werkgever van bezoeker

Een man bezoekt een nachtclub maar gedraagt zich daar onbehoorlijk. De clubeigenaar benadert de werkgever van de man om diens identiteit te achterhalen. Op verzoek van de werkgever laat de club de camerabeelden van het gedrag van de man zien. Mag dat, of is dit een onrechtvaardige inbreuk op het privéleven van de werknemer?

Een man bezoekt een exclusieve club. Dat gebeurde op een avond dat hij stand-by dienst had en naar de club was gereden met het busje van zijn werkgever. Dat de werknemer in de club was staat op camerabeelden. Omdat hij betrokken was bij incidenten in de club, stapt de exploitant naar de werkgever en toont hem een foto waarop de werknemer staat. De werkgever vraagt of hij camerabeelden kan inzien om zo na te gaan hoeveel alcohol de werknemer heeft gedronken. De exploitant werkt daar aan mee. Vervolgens wordt de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Inbreuk op privéleven

De werknemer vindt dat de exploitant van de club inbreuk heeft gemaakt op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en klaagt daarover bij de rechtbank Rotterdam. Het tonen van de foto en het ter beschikking stellen van de camerabeelden aan zijn werkgever zijn een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Daardoor heeft de werknemer materiële en immateriële schade geleden. Hij is zijn baan kwijt. Hij heeft wel inmiddels een nieuwe baan maar daar verdient hij minder. Verder is een ernstige inbreuk gemaakt op het privéleven van de werknemer, wat hij als schokkend heeft ervaren. De clubeigenaar daarentegen wil geld zien van de werknemer: hij gedroeg zich onbehoorlijk, maakte ruzie met andere bezoekers, liet zich racistisch uit, nam een dreigende houding aan en deed een valse melding bij de politie omdat er een vuurwapen in de club zou zijn. Dit bracht de veiligheid van het personeel en de bezoekers van de club in gevaar en leidde tot inkomstenverlies en reputatieschade.

Verwerking van persoonsgegevens

De rechtbank stelt vast dat de foto en de camerabeelden waarop de werknemer te zien is, maar ook de video-opnames die de werkgever daarvan later heeft gemaakt, persoonsgegevens zijn. Het tonen van deze beelden aan de werkgever is ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Maar dit levert geen inbreuk op de AVG op, concludeert de rechtbank. Verwerking van persoonsgegevens is immers rechtmatig als dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde – behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen. Er moet dus naar twee zaken worden gekeken: was hier sprake van een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, en was de verwerking noodzakelijk? Als daaraan is voldaan, is de verwerking in beginsel rechtmatig.

Toegangsverbod

Aan die voorwaarden is voldaan, stelt de rechtbank. De werknemer gedroeg zich in de club onbehoorlijk. Hij nuttigde alcohol, was rumoerig en maakte vervelende opmerkingen tegen, en ruzie met, andere bezoekers. De exploitant wilde hem een toegangsverbod opleggen, maar had daarvoor zijn identiteit nodig. Aan de hand van het logo op de bedrijfsbus en de trui van de werknemer zocht hij contact met de werkgever. Nu de club met een toegangsverbod de veiligheid van haar bezoekers en medewerkers wilde waarborgen en haar eigendommen wilde beschermen, was het tonen van de foto aan de werkgever – met als doel de identiteit van de werknemer te achterhalen – gerechtvaardigd.

Arbeidsrechtelijke consequenties

Dat geldt ook voor de camerabeelden. Nadat de werkgever de foto had gezien, wilde hij ook die beelden zien. Het bedrijf had hierbij een gerechtvaardigd belang: de werknemer had immers stand-by dienst maar was met de bedrijfsbus – met daarin gevaarlijke stoffen – naar de club gereden. De werkgever mocht weten hoeveel hij had gedronken om na te gaan hoe veilig het nog was om te rijden, en om eventuele arbeidsrechtelijke consequenties te kunnen inschatten.

Geen inbreuk op de AVG

En het belang van de werknemer? Dat is hieraan ondergeschikt, vindt de rechtbank. Rijden in een bedrijfsbus met daarin gevaarlijke stoffen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Toch dronk deze werknemer alcohol. Hij heeft de consequenties van zijn gedrag (het einde van het dienstverband) zelf bewerkstelligd of kon deze in ieder geval verwachten. Kortom, aldus de rechtbank, de clubeigenaar heeft met het tonen van de foto en de camerabeelden geen inbreuk gemaakt op de AVG. De verwerking van persoonsgegevens was dus rechtmatig.