Traject om uit schulden te komen wordt gehalveerd

Watsonlaw_Wet_schuldsanering_Natuurlijke_personen

Traject om uit schulden te komen wordt gehalveerd

De schuldhulpverlening gaat flink op de schop. Zo wordt de termijn dat iemand in de Wsnp zit (Wet schuldsanering natuurlijke personen) gehalveerd. Goed nieuws voor schuldenaren, mogelijk minder prettig voor schuldeisers.

De wijzigingen die in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden doorgevoerd, zorgen ervoor dat de schuldhulpverlening ingrijpend verandert. De Wsnp valt onder het insolventierecht, de wet is opgesteld om mensen met problematische schulden een toekomst te bieden.

Anderhalf jaar

Met de wijziging van de Wsnp wil de regering de doorstroming van het minnelijk traject naar de Wsnp verbeteren. Het aantal Wsnp-zaken daalt al jaren. Nu nog zitten mensen drie jaar in de Wsnp. Ze leven dan op een minimum maar verlaten de Wsnp dan wel, als ze zich houden aan alle voorwaarden, met een schone lei. Dat wordt teruggebracht naar anderhalf jaar. Wanneer tijdens het Wsnp-traject blijkt dat niet aan alle verplichtingen kan worden voldaan, kan de termijn worden verlengd.

Te goeder trouw

Op dit moment geldt dat een persoon met grote schulden voorafgaand aan het verzoek om te worden toegelaten tot de Wsnp, vijf jaar te goeder trouw moet zijn geweest bij het ontstaan of onbetaald laten van de schulden. De termijn van vijf jaar wordt verkort naar drie jaar.

Tweede kans

Een andere wijziging geeft schuldenaren ook extra lucht. Nu geldt een uitsluitingstermijn van tien jaar. Heeft iemand gebruikgemaakt van de Wsnp en is dat traject toen geëindigd in een ‘schone lei’ voor de schuldenaar of met een tussentijdse beëindiging zonder ‘schone lei’ (omdat de persoon zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de Wsnp), dan kan die persoon in de tien jaar daarna niet meer worden toegelaten tot de Wsnp. Deze termijn wordt geschrapt: iedereen die te goeder trouw is, verdient een tweede kans.

Zelf innen

De verwachting is dat met deze wetswijziging schuldeisers minder van hun vorderingen vergoed gaan krijgen. Mogelijk verwijzen ze schuldenaren minder snel naar de schuldhulpverlening en proberen ze om zoveel mogelijk zelf te innen. Voor mensen met schulden wordt de schuldhulpverlening aantrekkelijker. Anderhalf jaar in de schuldhulpverlening is beter vol te houden dan drie jaar. Meer mensen zullen die periode volmaken en mogelijk gaan meer mensen er daarom gebruik van maken.