IJsbrand Reinke

Een bedrijf wordt failliet verklaard. Achteraf blijkt dat de verzoeker tot dit faillissement bedrog heeft gepleegd. Kan het faillissement worden teruggedraaid? Volgens een advies aan de Hoge Raad is ‘herroeping’ niet mogelijk.   Een bedrijf dient bij de rechtbank Limburg een verzoek in om een ander bedrijf...

1. Inleiding: In juli 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de hele Europese Unie aan te scherpen. Dit pakket bestaat uit een verordening tot oprichting van de nieuwe...

Kunstmatige intelligentie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we omgaan met technologie, en een van de meest recente en indrukwekkende voorbeelden hiervan is de ontwikkeling van taalmodellen zoals ChatGPT. Door de brede toepasbaarheid en snelle opkomst heeft ChatGPT echter veel juridische onzekerheden gecreëerd,...

Als een schuldenaar zijn schuldeisers wil ‘dwingen’ akkoord te gaan met zijn saneringsvoorstel, moet zijn voldaan aan enkele strikte voorwaarden. Zo moet het saneringsakkoord goed zijn gedocumenteerd en moet de schuldenaar zoveel mogelijk verdienen om zijn schulden af te betalen. Een man heeft grote schulden opgebouwd,...

Als de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek gelast, kan ook een OK-commissaris worden benoemd. De OK stelt ook het salaris van deze commissaris vast, ook al is dat hoog. In deze zaak beveelt de Ondernemingskamer (OK), een speciale ‘afdeling’ die zich bezighoudt met geschillen...

Wie failliet is verklaard, moet de faillissementscurator alle inlichtingen verstrekken waar deze om vraagt. Een failliet die steeds liegt over het faillissement of informatie achterhoudt, kan worden opgesloten in een Huis van Bewaring – totdat hij volledig meewerkt. Dat merkte een man die in januari 2020...

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Daarmee is deze wet een feit. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking treedt. Deze wet wijzigt enkele andere wetten, waaronder de Faillissementswet en de Wet op de economische...

Een bedrijf in financieel zwaar weer kan proberen met schuldeisers een akkoord te sluiten over de afwikkeling van achterstallige schulden. De rechtbank kan zo’n bedrijf enige ruimte geven om dat voor te bereiden: de afkoelingsperiode. Tegelijk kan de rechtbank een ‘observator’ aanwijzen, die toezicht houdt...

Op dit moment kan een betalingsregeling alleen worden afgesproken als de schuldeiser daarmee instemt, ook als de schuldenaar wel wil betalen maar niet alles in één keer kan betalen. Een nieuwe wet maakt het mogelijk dat de rechter een betalingsregeling oplegt, ook al wil de...

Als IJsbrand ergens aan begint, pakt hij door. Slagvaardig en toegewijd. Dat blijkt ook nu. Op vrijdag 10 februari j.l. is IJsbrand Reinke beëdigd als advocaat door de Rechtbank Oost-Brabant. Maarten van Ingen ziet IJsbrand daarmee als een waardevolle aanvulling op het insolventie- en ondernemingsrechtteam:...