Ondernemingsraad moet direct worden geïnformeerd over dreigend faillissement

Ondernemingsraad moet direct worden geïnformeerd over dreigend faillissement

Bij een dreigend faillissement moet voortaan de ondernemingsraad direct worden geïnformeerd. Dat is één van de wijzigingen in de Faillissementswet, die op 1 januari 2023 zijn ingegaan.

In de Europese Unie verschillen insolventie- en herstructureringsprocedures van land tot land. Om deze verschillen te verkleinen is enkele jaren geleden de Europese richtlijn herstructurering en insolventie aangenomen. Deze is voor Nederland weer omgezet in de Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie, die op 1 januari 2023 in werking is getreden. Deze nieuwe regelgeving moet leiden tot meer rechtszekerheid, efficiëntie en transparantie van het Europese insolventie- en herstructureringsrecht.

Schulden herstructureren

Eén van de onderdelen van de richtlijn is al eerder in Nederland ingevoerd. Lidstaten zijn verplicht een preventief herstructureringsstelsel op te zetten, waarmee ondernemingen in financiële moeilijkheden hun schulden kunnen herstructureren. In Nederland heeft dit al geleid tot de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa), maar die wordt op enkele punten weer aangepast. Zo heeft een mkb-onderneming bij de start van een WHOA-traject voortaan vooraf instemming nodig van de schuldenaar. Tegen de wil van een mkb-onderneming een herstructureringsdeskundige aanwijzen, dat kan niet meer. Ook wordt de bescherming van kredietverschaffers van de schuldenaar uitgebreid.

Ondernemingsraad waarschuwen

Een ander onderdeel van de Implementatiewet gaat over de verplichting de ondernemingsraad vroegtijdig te waarschuwen over een eventueel dreigend faillissement. Eerder al moesten bestuurders in zo’n geval allerlei stappen nemen om insolventie te voorkomen, maar nu moet ook de ondernemingsraad in dit proces worden betrokken. Is er een negatieve accountantsverklaring? Die moet dan direct door de accountant aan de ondernemingsraad worden toegezonden. Ook moet de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de start van een WHOA-procedure.

Kwijtschelding ondernemers

Verder moeten ondernemers een kwijtscheldingsregeling opzetten. Nu al kunnen schulden van een natuurlijk persoon worden kwijtgescholden als zij een schuldsaneringstraject hebben doorlopen. Dat is de kern van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Die regeling wordt aangepast: de kwijtscheldingstermijn kan alleen worden verlengd (van drie naar vijf jaar) indien de aard van de schulden daartoe aanleiding geeft of de schuldenaar niet kan voldoen aan alle verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling.

Voorwaarden aan insolventiefunctionarissen

Tot slot stelt de Implementatiewet voorwaarden aan de aanstelling en het ontslag van insolventiefunctionarissen, zoals faillissementscuratoren, bewindvoerders, herstructureringsdeskundigen en observatoren. Zo krijgen zij te maken met deskundigheideisen, moeten ook schuldenaren de mogelijkheid krijgen om hun ontslag te verzoeken, en moet in elke procedure verplicht een toezichthoudende rechter-commissaris worden aangesteld.
Klik hier voor de voorwaarden die per 1 januari 2023 van kracht zijn geworden.