WHOA: klassenindeling

Watsonlaw_WHOA_klassenindeling

WHOA: klassenindeling

Een schuldenaar die een WHOA-traject wil starten kan een akkoord aanbieden aan zijn schuldeisers. De schuldenaar zal (indien hun posities verschillend zijn) de schuldeisers in verschillende klassen moeten gaan indelen. Er wordt namelijk per klasse over het akkoord gestemd.

Hoe komt deze klassenindeling tot stand?

Belang van de klassenindeling

De gedachte achter de klassenindeling is dat niet alle schuldeisers en aandeelhouders dezelfde posities en belangen hebben en hierdoor verschillend kunnen oordelen over een akkoord. Dat is de reden dat er per klasse over het akkoord wordt gestemd.

Aandeelhouders hebben andere rechten dan schuldeisers. Schuldeisers onderling kunnen ook verschillende rechten hebben. Zo hebben schuldeisers met pand- of hypotheekrecht voorrang bij verhaal op het vermogen van de schuldenaar. Ook kan sprake zijn van schuldeisers met een retentierecht of schuldeisers die bepaalde preferenties hebben die volgen uit de wet.

Het is aan de schuldenaar om te bepalen in welke klasse hij een groep van schuldeisers wil indelen. De posities van de schuldeisers in een klasse dienen niet te zeer van elkaar te verschillen. Het kan onredelijk zijn dat tegenstemmers in deze klasse worden gebonden door voorstemmers die een geheel andere positie innemen.

De klassenindeling helpt bij de beoordeling of het akkoord voor de betrokken schuldeisers en aandeelhouders redelijk is. Binnen iedere klasse wordt bekeken of er voldoende draagvlak is voor het akkoord.

Uitzondering: één schuldeiser in twee klassen

Het kan voorkomen dat één schuldeiser in twee verschillende klassen wordt ingedeeld. Indien de vordering is gedekt door hypotheek- of pandrecht, maar de zekerheid is onvoldoende om de gehele vordering van de schuldeiser te voldoen, komt de schuldeiser voor het ongedekte gedeelte in de klasse van de concurrente schuldeisers. Deze schuldeiser zal dan in beide klassen de stem moeten uitbrengen.

Onjuiste klassenindeling

Indien schuldeisers van mening zijn dat zij niet in de juiste klasse zijn ingedeeld, kunnen zij protesteren bij de schuldenaar. Om het proces niet te traineren kunnen schuldeisers hierover geen rechtelijk oordeel verzoeken.

Indien de schuldenaar en schuldeisers het niet eens worden over de klassenindeling kan de schuldenaar voorafgaand aan die stemming de klassenindeling voorleggen aan de rechtbank. De schuldeisers kunnen hun zienswijze hierover bij de rechtbank indienen. Vervolgens zal de rechtbank oordelen over de indeling.

Als de schuldenaar niet bereid is om de klassenindeling aan de rechtbank voor te leggen, dan kunnen de schuldeisers de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. De herstructureringsdeskundige kan de redelijkheid van het aangeboden akkoord onderzoeken of zelf een gewijzigd akkoord voorbereiden.

Aanbieden akkoord

De schuldenaar kan zelf beslissen of hij het akkoord wenst aan te bieden aan alle schuldeisers of alleen aan bepaalde groepen van schuldeisers. Het akkoord hoeft dan enkel te worden voorgelegd aan de groep die het betreft. De andere schuldeisers zijn dan niet gebonden aan een eventueel aangenomen akkoord.

De klassenindeling van schuldeisers onder de WHOA kan tot nadere vragen aanleiding geven. Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact op met een van onze specialisten.

Blogreeks ‘WHOA’

De WHOA biedt ondernemingen de kans om de schuldenlast te herstructureren of saneren, zodat een surseance van betaling of een faillissement kan worden voorkomen. In deze blogreeks gaan wij daarom uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor de ondernemer van belang kunnen zijn om zijn onderneming in crisistijd te redden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Jurisprudentieoverzicht
  • Start van het WHOA-traject
  • WHOA: tussentijdse voorzieningen
  • Indeling in klassen
  • Observator of herstructureringsdeskundige?
  • Het verweer van de tegenstemmende schuldeiser

 

Vragen?

Zoekt u hulp bij de voorbereiding van een WHOA-traject of bent u op zoek naar een herstructureringsdeskundige? Neem dan contact op met Neem dan contact op met Olaf Poorthuis, Maarten van Ingen of Willem-Jan Smits. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in insolventies en akkoorden. Zij hebben extensieve kennis van het recht en het insolventierecht en staan klaar om u verder te helpen.

Samenwerking Hekkelman Advocaten en Watsonlaw

De blogreeks wordt geschreven door de insolventierechtspecialisten van Hekkelman Advocaten en Watsonlaw. Tussen onze kantoren bestaat een unieke samenwerking die ons in staat stelt om onze gezamenlijke expertises zo optimaal mogelijk voor onze cliënten te benutten.

Deze blog is geschreven door Anne-Marie Weersink.