Geen pensioenpremies afgedragen? Bestuurder persoonlijk aansprakelijk

pensioenpremies

Geen pensioenpremies afgedragen? Bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Werkgevers zijn verplicht pensioenpremies in te houden op het loon van hun werknemers en dit af te dragen aan een pensioenfonds. Een bestuurder die geen pensioenvoorziening regelt, kan daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

Bij een stichting die een expertisecentrum op het gebied van dierhouderij exploiteert, werken zeven mensen. In hun arbeidsovereenkomst staat dat de stichting maandelijks een werknemersbijdrage inhoudt op het salaris, bedoeld voor de pensioenopbouw. Later wordt de stichting overgenomen door een vennootschap, die snel daarna failliet gaat. Dan blijkt dat noch de stichting, noch de vennootschap een pensioenvoorziening voor haar werknemers heeft geregeld met een pensioenuitvoerder. De werknemers stellen hierdoor schade te hebben geleden en stappen naar de rechtbank Limburg.

Contractuele verplichtingen

De rechtbank stelt dat een bestuurder van een vennootschap persoonlijk jegens een schuldeiser van de vennootschap aansprakelijk kan zijn, indien de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. De bestuurder kan persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt als hij wist – of redelijkerwijs behoorde te begrijpen – dat zijn handelwijze tot gevolg zou hebben dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou nakomen. Dat was hier aan de hand, aldus de rechtbank. De bestuurder heeft onrechtmatig gehandeld jegens de werknemers en is hoofdelijk aansprakelijk voor hun schade. Die moet hij vergoeden, in totaal € 160.000. Tegen dat vonnis gaat de bestuurder in hoger beroep bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Uitvoeringsovereenkomst

Daar betoogt hij dat hem geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Hij heeft zich ingespannen om een uitvoeringsovereenkomst bij het ABP te sluiten, maar die weigerde dat. Een andere pensioenverzekeraar verlangde een borgstelling van € 80.000, maar dat kon de vennootschap niet betalen. Toen het ABP alsnog een uitvoeringsovereenkomst wilde aangaan, vertelde het ABP niet welk bedrag de vennootschap moest betalen. Later was de vennootschap überhaupt niet meer in staat premies af te dragen.

Pensioenwet

Dat mag allemaal zo zijn, aldus het hof, de vennootschap was op grond van de arbeidsovereenkomsten, de cao en de Pensioenwet verplicht een uitvoeringsovereenkomst te sluiten en premies af te dragen. Naar het oordeel van het hof valt de bestuurder een ernstig persoonlijk verwijt te maken. Dat hij zich ‘inspande’ zo’n overeenkomst te sluiten is onvoldoende. Hij heeft niet met documenten onderbouwd dat ABP aanvankelijk weigerde om een uitvoeringsovereenkomst te sluiten. Nu gaat het hof ervan uit dat van een dergelijke weigering geen sprake was. Door geen uitvoeringsovereenkomst af te sluiten heeft de bestuurder bovendien de werknemers de mogelijkheid ontnomen om een beroep te doen op overneming van premiebetaling door het UWV.

Persoonlijk verwijt

De bestuurder onderbouwt ook niet dat het ABP niet opgaf welke bedragen moesten worden betaald. Ook zijn er geen bewijzen over de borgstelling die de pensioenverzekeraar zou hebben geëist, en ook niet over de financiële onmogelijkheid om premies af te dragen. Volgens het hof was daar wel geld voor. Ook het hof oordeelt dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt van het niet realiseren van een uitvoeringsovereenkomst met een pensioenverzekeraar en het niet afdragen van het werknemers- en werkgeversdeel van de pensioenpremies. Dat kan hij nu uit eigen zak betalen.