Corporate Litigation

Wie een procedure start en een ander dagvaardt, moet de rechtbank voorzien van juiste informatie. Het schenden van deze verplichting kan duur uitvallen. Dat merkte deze bestuurder van een BV. Twee bestuurders van een BV houden ieder 50% van de aandelen. In de praktijk was er...

De politiek komt maar niet tot een besluit over een centraal aandeelhoudersregister. Daarover is al in 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Ook het huidige demissionaire kabinet zal hierover geen knopen doorhakken, zo is de verwachting. Nu gebeurt de registratie van aandeelhouders nog door verschillende partijen. Dit geeft...

Wie is aansprakelijk voor de schulden van een vennootschap onder firma, als de vennoten hun onderneming onderbrengen in een BV? Daarover liepen de meningen in deze zaak uiteen. Uiteindelijk kreeg de schuldeiser gelijk. Een man richt met zijn broer een vennootschap onder firma op, beiden zijn...

Geschillen tussen aandeelhouders leiden tot complexe en langdurige procedures. De ‘Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure’ moet daaraan een einde maken. Als er een geschil bestaat tussen aandeelhouders van een vennootschap biedt het Nederlandse vennootschapsrecht twee procedures die kunnen worden gebruikt om tot een oplossing...

Als de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek gelast, kan ook een OK-commissaris worden benoemd. De OK stelt ook het salaris van deze commissaris vast, ook al is dat hoog. In deze zaak beveelt de Ondernemingskamer (OK), een speciale ‘afdeling’ die zich bezighoudt met geschillen...

Als IJsbrand ergens aan begint, pakt hij door. Slagvaardig en toegewijd. Dat blijkt ook nu. Op vrijdag 10 februari j.l. is IJsbrand Reinke beëdigd als advocaat door de Rechtbank Oost-Brabant. Maarten van Ingen ziet IJsbrand daarmee als een waardevolle aanvulling op het insolventie- en ondernemingsrechtteam:...

Een zorginstelling wil haar raad van bestuur en raad van commissarissen uitbreiden met twee aandeelhouders. De ondernemingsraad verzet zich daartegen. Volgens de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam komt een dergelijke instelling een grote mate van vrijheid toe om de eigen ‘governance’ in te richten –...

Er komen nieuwe regelingen die betrekking hebben op de maatschap en de vennootschap onder firma (vof). Die gaan over het starten van zo’n bedrijf, de rol van de vennoten, de rechtspersoonlijkheid en betere waarborgen voor schuldeisers. De regelingen voor personenvennootschappen – de maatschap, de vennootschap onder...

Handelspartijen werken met algemene voorwaarden. Die moeten vóór of tijdens het sluiten van de koopovereenkomst ‘ter hand worden gesteld’, dat is een wettelijke eis. Maar als een partij de algemene voorwaarden op een andere manier al kent, dan gelden deze ook – zelfs als ze...