Curator moet eenmaal ondertekende koopovereenkomst nakomen

Watsonlaw_koopovereenkomst_faillissement

Curator moet eenmaal ondertekende koopovereenkomst nakomen

De curator moet proberen zoveel mogelijk geld uit een failliete boedel te halen, om zo de schuldeisers te kunnen betalen. Wat gebeurt er als hij een woning uit de boedel verkoopt, en als er later iemand komt met een hoger bod?

Dat speelde toen een man failliet werd verklaard. De curator start, met toestemming van de rechter-commissaris, een openbare procedure voor de verkoop van de woning. Als een geïnteresseerde een bod doet, verleent de rechter-commissaris aan de curator goedkeuring voor de verkoop. Vervolgens wordt de koopovereenkomst getekend. Daarin staat een ontbindende voorwaarde: is de woning op de overdrachtsdatum niet ontruimd, dan wordt de koop ontbonden.

Hoger bod

Enkele dagen na de ondertekening doet een andere geïnteresseerde een hoger bod. Te laat, zegt de curator. Deze geïnteresseerde is een bekende van de gefailleerde en heeft hem toegezegd dat de gefailleerde in zijn woning mag blijven als hij de woning kan kopen. Vervolgens verzoekt de gefailleerde – met een beroep op artikel 69 van de Faillissementswet – de rechter-commissaris om de curator te verbieden de koopovereenkomst aan te gaan met de eerste koper en hem te gebieden deze koopovereenkomst te ontbinden. De rechter-commissaris wijst dat af.

Ontbinden

De gefailleerde stelt daartegen beroep in en wint dat: de curator moet de koopovereenkomst met de eerste kopers alsnog ontbinden. Die stappen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Ze willen dat het de curator wordt verboden de woning te leveren aan de geïnteresseerde die een hoger bod deed, en dat de getekende koopovereenkomst wordt nagekomen. De woning moet gewoon aan hen worden geleverd.

Curator sturen

Op grond van artikel 69 van de Faillissementswet kan een gefailleerde tegen elke handeling van de curator bij de rechter-commissaris opkomen. Maar het is vaste rechtspraak dat een door de curator rechtsgeldig gesloten overeenkomst niet via artikel 69 ongedaan kan worden gemaakt. Dit artikel geeft de mogelijkheid het handelen van de curator te sturen. In dit geval was het niet toegestaan de curator te gebieden de verkoopovereenkomst te ontbinden.

Ontbindende voorwaarde

De curator in deze zaak ontbond de overeenkomst niet alleen omdat de rechter-commissaris dat opdroeg (wat achteraf niet correct was), hij deed dat ook op grond van de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Maar ook dat was geen grond om de overeenkomst te ontbinden, stelt de rechtbank. De ontbindende voorwaarde was wel in vervulling gegaan – het pand was op de datum van de overdracht niet ontruimd – maar dat kwam door de curator zelf: hij had het pand moeten ontruimen maar had dat nagelaten, juist omdat hij ervan uitging dat de koopovereenkomst was ontbonden en er geen overdrachtsdatum bekend was.

Koopovereenkomst niet ontbonden

Nu achteraf gezien de koopovereenkomst niet is ontbonden, moet een nieuwe overdrachtsdatum worden voorgesteld. Die datum is nog niet bekend, zodat nog niet is voldaan aan de contractuele voorwaarden voor ontbinding. Kortom, zowel op grond van de wettelijke bepaling als op grond van de ontbindende voorwaarde is de koopovereenkomst niet ontbonden. De voorzieningenrechter verbiedt de curator de woning aan de nieuwe geïnteresseerde te verkopen en gebiedt de curator de gesloten koopovereenkomst met de eerste koper na te komen en de eigendom van de woning over te dragen.