Corporate Governance Code moet duurzamer worden

Watsonlaw_corporate_governance_code

Corporate Governance Code moet duurzamer worden

De Corporate Governance Code is aan herziening toe. Deze code over goed ondernemingsbestuur moet meer rekening houden met sociale en omgevingsfactoren: vennootschappen zouden duurzamer, inclusiever en meer maatschappelijk verantwoord moeten opereren. Voorstellen daartoe staan in het consultatiedocument, opgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

De oorspronkelijke Corporate Governance Code dateert van 2004 (Code-Tabaksblat), en is herzien in 2008, 2016 en nu dus nog een keer. Het is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven die moet leiden tot een transparantere jaarrekening, betere verantwoording aan de raad van commissarissen en meer zeggenschap en bescherming van aandeelhouders.

Gouden handdruk

Nu nog gaat de code vooral in op hoeveel commissariaten iemand mag hebben, voor hoe lang bestuurders mogen worden benoemd en hoe hoog een gouden handdruk mag zijn. Indien bedrijven daarvan afwijken, moeten ze dat in het jaarverslag toelichten. Deze ‘pas toe of leg uit’-regel is wettelijk vastgelegd.

ESG-factoren

Aanpassing van de code is nodig nu er zich op het gebied van corporate governance belangrijke ontwikkelingen voordoen. Zo is er meer nadruk komen te liggen op ‘ESG’: Environmental, Social & Governance – dus op een duurzamer corporate governance. Van vennootschappen wordt steeds meer verwacht dat laten zien hoe zij rekening houden met ESG-factoren, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De geactualiseerde code richt zich met name op langetermijn-waardecreatie, diversiteit en de rol van aandeelhouders. In het consultatiedocument staat hoe vennootschappen dit kunnen invullen en dus hoe zij hierover naar de buitenwereld kunnen communiceren. De aangepaste code komt tot stand door gesprekken met allerlei partijen, zoals bestuurders, commissarissen een aandeelhouders van beursvennootschappen. Geïnteresseerden kunnen tot 17 april 2022 bij de Monitoring Commissie hun reactie insturen.