Phyllis Winkens

De bestuurder van een failliete vennootschap is wettelijk verplicht de administratie aan de curator over te dragen. Wie dat opzettelijk niet doet, begaat een strafbaar feit. De bestuurder in deze zaak werd wegens faillissementsfraude veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een forse taakstraf. Als de Belastingdienst...

Een bedrijf wordt failliet verklaard. Achteraf blijkt dat de verzoeker tot dit faillissement bedrog heeft gepleegd. Kan het faillissement worden teruggedraaid? Volgens een advies aan de Hoge Raad is ‘herroeping’ niet mogelijk.   Een bedrijf dient bij de rechtbank Limburg een verzoek in om een ander bedrijf...

Als een schuldenaar zijn schuldeisers wil ‘dwingen’ akkoord te gaan met zijn saneringsvoorstel, moet zijn voldaan aan enkele strikte voorwaarden. Zo moet het saneringsakkoord goed zijn gedocumenteerd en moet de schuldenaar zoveel mogelijk verdienen om zijn schulden af te betalen. Een man heeft grote schulden opgebouwd,...

Wie failliet is verklaard, moet de faillissementscurator alle inlichtingen verstrekken waar deze om vraagt. Een failliet die steeds liegt over het faillissement of informatie achterhoudt, kan worden opgesloten in een Huis van Bewaring – totdat hij volledig meewerkt. Dat merkte een man die in januari 2020...

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Daarmee is deze wet een feit. Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking treedt. Deze wet wijzigt enkele andere wetten, waaronder de Faillissementswet en de Wet op de economische...

Een bedrijf in financieel zwaar weer kan proberen met schuldeisers een akkoord te sluiten over de afwikkeling van achterstallige schulden. De rechtbank kan zo’n bedrijf enige ruimte geven om dat voor te bereiden: de afkoelingsperiode. Tegelijk kan de rechtbank een ‘observator’ aanwijzen, die toezicht houdt...

Op dit moment kan een betalingsregeling alleen worden afgesproken als de schuldeiser daarmee instemt, ook als de schuldenaar wel wil betalen maar niet alles in één keer kan betalen. Een nieuwe wet maakt het mogelijk dat de rechter een betalingsregeling oplegt, ook al wil de...

Bij een dreigend faillissement moet voortaan de ondernemingsraad direct worden geïnformeerd. Dat is één van de wijzigingen in de Faillissementswet, die op 1 januari 2023 zijn ingegaan. In de Europese Unie verschillen insolventie- en herstructureringsprocedures van land tot land. Om deze verschillen te verkleinen is enkele...

Een man krijgt z’n geleende geld aan een stichting niet terug. Hij stelt zowel de raad van bestuur als (een lid van) de raad van toezicht aansprakelijk voor zijn schade. In de zaak beschrijft het gerechtshof hoever de aansprakelijkheid van de raad van toezicht reikt. Een...

Begin december 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gelanceerd om het insolventierecht binnen de Europese Unie op bepaalde onderdelen te harmoniseren. Dat is noodzakelijk omdat de huidige insolventiewetten van de lidstaten onderling verschillen. Het is dan voor (grensoverschrijdende) investeerders lastig om in te schatten...