Team

Een procespartij die ‘te lichtvaardig’ procedeert, maakt misbruik van procesrecht. In deze zaak werd een curator daarvan beschuldigd. Maar misbruik van procesrecht moet niet te snel worden aangenomen, stelt de rechtbank. Nadat een BV in staat van faillissement is verklaard, stelt de curator de enige bestuurder...

Een bedrijf dat werkt aan een schuldeisersakkoord heeft behoefte aan enige rust. De rechtbank kan dan een ‘afkoelingsperiode’ instellen. Is die termijn te kort, dan kan het bedrijf om een verlenging verzoeken. Maar dat wordt niet altijd verleend, ontdekte deze vennootschap. Een bedrijf (BV) dat een...

Lange tijd was het onduidelijk of de ‘pre-pack’ wel was toegestaan. De Hoge Raad heeft hier nu duidelijkheid over gecreëerd. Zolang de pre-packprocedure niet wettelijk is geregeld, valt deze niet onder een faillissementsuitzondering en worden werknemers bij overgang van onderneming beschermd. De zogenoemde pre-pack houdt de...

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Schuldeisers krijgen dan bij een ‘turboliquidatie’ meer mogelijkheden om te beoordelen of het bedrijf dat aan hen nog moet betalen, hen niet benadeelt. Ook weten ze dan beter of ze stappen kunnen ondernemen. Een...

Voorheen hadden ondernemers zeer beperkte mogelijkheden om (buiten de WHOA) met het UWV tot een gedeeltelijke kwijtschelding van NOW-schulden te komen. Het UWV heeft het beleid nu aangepast, zodat kwijtschelding van NOW-schulden onder voorwaarden mogelijk is. In de praktijk is dit een belangrijke verbetering...

Het verrekenen van schulden en vorderingen voorafgaande aan faillissement is onder voorwaarden toegestaan. Zo moet de partij die verrekent te goeder trouw zijn. Maar wat is ‘goed trouw’? De Hoge Raad heeft hierover nu duidelijkheid gegeven. Deze kwestie speelde bij een concern op het gebied van...

Enkele jaren geleden zijn drie wetten in werking getreden om het faillissementsrecht aan te passen. Dat was nodig, omdat de Faillissementswet dateert van 1896 – en daar werken we nog steeds mee. Twee van die drie wetten zijn nu geëvalueerd. De Wet versterking positie curator (2017)...

Het is wettelijk geregeld wie in een vennootschap de Raad van Commissarissen mag benoemen en ontslaan: de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Maar in een Whoa-procedure kan de rechtbank de AvA dit stemrecht ontnemen, als dit in het belang is van de schuldeisers en aandeelhouders...