Buitenlandse schuldeisers komen niet meer onder akkoord met ondernemer uit.

Watsonlaw_Buitenlandse_schuldeisers_WHOA

Buitenlandse schuldeisers komen niet meer onder akkoord met ondernemer uit.

Sinds 9 januari 2022 is het voor schuldeisers nagenoeg onmogelijk geworden om onder een schuldeisersakkoord uit te komen dat de rechtbank verbindend heeft verklaard. Dit komt omdat de Europese Insolventieverordening van toepassing is op de openbare akkoordprocedure buiten faillissement.

Op 1 januari 2021, nu ruim een jaar geleden, is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet, een onderdeel van de Faillissementswet, regelt de openbare akkoordprocedure buiten faillissement. Ondernemingen die in financiële problemen zijn gekomen, kunnen een naderend faillissement voorkomen door met hun schuldeisers (of aandeelhouders) een akkoord te sluiten. In dat akkoord kan staan dat de schuldeisers genoegen nemen met een (klein) deel van hun vordering. Onder het motto: beter iets dan niets – want dat ‘niets’ zou het gevolg zijn wanneer de onderneming echt failliet gaat. Als voldoende schuldeisers en aandeelhouders met het akkoord instemmen, dan kan de rechter dit verbindend verklaren. Dat betekent dat het akkoord ook geldt voor schuldeisers en aandeelhouders die hiermee niet hebben ingestemd – ook zij moeten dan genoegen nemen met een lager bedrag dan hun oorspronkelijke vordering.

Europese Insolventieverordening

Echter, ondernemen houdt niet op bij de Nederlandse grens. Buitenlandse schuldeisers zouden naar de rechter van een andere EU-lidstaat kunnen stappen, om zo te proberen alsnog onder het akkoord uit te komen. Om dat te blokkeren is de openbare akkoordprocedure buiten faillissement toegevoegd aan de Europese Insolventieverordening. Dit voorkomt dat schuldeisers zich aan de akkoordprocedure onttrekken door naar een Europese rechter te stappen.

Grensoverschrijdende aspecten

Deze Europese Insolventieverordening is dus van belang wanneer grensoverschrijdende aspecten een rol spelen bij een dreigend faillissement. De beslissing van een Nederlandse rechter om een akkoord verbindend te verklaren, wordt door deze verordening automatisch erkend in andere Europese lidstaten, overigens met uitzondering van Denemarken. Dat maakt het makkelijker om alle schuldeisers te dwingen het akkoord na te leven.

Bevoegdheid rechtbank

De Europese Insolventieverordening brengt nog een verandering met zich mee. De Nederlandse rechter zal aan de hand van de regels uit deze verordening bepalen of hij internationaal bevoegd is een beslissing te nemen. Dit is het geval als het centrum van de voornaamste belangen van de onderneming die een akkoord aanbiedt, in Nederland is gelegen.