Annotatie Inge Lakwijk bij opmerkelijke uitspraak over melding betalingsonmacht

Watsonlaw_Betalingsonmacht

Annotatie Inge Lakwijk bij opmerkelijke uitspraak over melding betalingsonmacht

Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de inning van sommige belastingen en premies. Zo moeten de meeste ondernemingen bij hun klanten btw in rekening brengen (en soms ook accijnzen of vergelijkbare heffingen), om die vervolgens af te dragen aan de schatkist. Ondernemingen met personeel moeten loonbelasting en premies werknemersverzekeringen op het brutoloon van hun werknemers inhouden en daarna afdragen. Ondernemingen die verplicht aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds, moeten bij hun werknemers de pensioenpremies inhouden en afdragen.

Als een onderneming in de vorm van een rechtspersoon (bv, nv, stichting of vereniging) wordt gerund, is het bestuur in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor de afdracht van zulke belastingen en premies. Dat wordt anders, als de rechtspersoon de afdrachten niet op tijd kan doen wegens financiële moeilijkheden. Dan moet de rechtspersoon tijdig melding doen van betalingsonmacht bij de Belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds; gebeurt dat niet, dan is het bestuur persoonlijk aansprakelijk voor de niet-betaalde belastingafdrachten en pensioenpremies.

Regels voor melding betalingsonmacht

Er zijn regels voor hoe zo’n melding moet worden gedaan. Voor de melding aan de Belastingdienst staan die regels in art. 36 lid 2 Invorderingswet en art. 7a en 8 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. Voor de melding aan een verplicht bedrijfstakpensioenfonds staan die regels in art. 23 lid 2 Wet Bpf (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds) en Besluit meldingsregeling Wet Bpf.

Beide meldingsregelingen komen erop neer dat de melding:

  1. Schriftelijk moet geschieden.
  2. In moet houden dat de rechtspersoon door financiële moeilijkheden niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
  3. Gedaan moet zijn binnen twee weken na de uiterste betaaldatum van de eerste aanslag of premienota die de rechtspersoon niet kan betalen.
  4. Een toelichting moet bevatten over de oorzaak van de betalingsonmacht.

 

Bij een melding aan het bedrijfstakpensioenfonds moet ook worden vermeld wanneer er weer wel betaald kan worden en om welke redenen de ondernemer verwacht dat er (dan) weer betalingen mogelijk zullen zijn. De Belastingdienst stelt zulke informatie niet automatisch verplicht, maar kan er wel om vragen.

Standaardformulier Belastingdienst

De Belastingdienst biedt op haar website een formulier aan, waarmee betalingsonmacht kan worden gemeld. Het document bestaat uit een kant-en-klaar geadresseerd formulier voor de melding aan de Belastingdienst zelf en direct daarachter een formulier voor het bedrijfstakpensioenfonds. De ondernemer moet dus wel even opletten dat het tweede formulier apart moet worden geadresseerd aan het pensioenfonds en dus niet per ongeluk meegestuurd wordt naar de Belastingdienst.

‘Free style’ melding doen

Het is niet verplicht om de melding via het formulier van de Belastingdienst te doen. Het mag ook met een zelfgeschreven brief of e-mail. Maar dat brengt wel een risico met zich mee: als er wordt afgeweken van het formulier, kan er discussie ontstaan over de vraag of de ingezonden mededeling wel telt als een echte melding van betalingsonmacht.

Inge Lakwijk schreef recent voor Boom Juridische Uitgevers een annotatie bij een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland over een dergelijke discussie, tussen een aansprakelijk gestelde bestuurder en een bedrijfstakpensioenfonds.

Inge schetst in haar noot de ontwikkeling in de rechtspraak, van een nogal strenge toetsing aan de wettelijke vereisten, naar een versoepeling die lijkt te zijn ingezet door een uitspraak van Gerechtshof Den Haag van 3 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:269 (Curadomi). In de door Inge geannoteerde uitspraak ging de rechtbank nog een stap verder in die versoepeling, in het voordeel van de bestuurder. Toch blijft voorzichtigheid geboden: het is nog maar de vraag of de mildheid van deze rechtbank veel navolging zal krijgen.

Vragen?

Heeft u vragen over wanneer een melding van betalingsonmacht nodig is, hoe u deze het beste kunt aanpakken en waar u bij betalingsproblemen in uw onderneming nog meer op moet letten? Neem dan contact op met Inge Lakwijk. Als deskundige op het gebied van insolventies, staat zij klaar om u verder te helpen.