Aannemingsovereenkomst: waar let je op als je dit contract opstelt?

Watsonlaw_Aannemingsovereenkomst_opstellen

Aannemingsovereenkomst: waar let je op als je dit contract opstelt?

Een aannemingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een aannemer (of bouwbedrijf) en een klant. De overeenkomst wordt opgesteld om de afspraken over onder andere de uitvoering van de werkzaamheden en de oplevering vast te leggen. Wij leggen uit wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij het opstellen van een aannemingsovereenkomst.

Een aannemingsovereenkomst zorgt ervoor dat een aannemer zich verplicht om voor de opdrachtgever, buiten dienstbetrekking, een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. Hiervoor betaalt de opdrachtgever een bepaalde geldsom. De aannemer mag het werk in beginsel uitbesteden, al blijft hij zelf verantwoordelijk voor het geleverde werk.

Bijzondere regels

Er zijn in de wet bijzondere regels voor de aannemingsovereenkomst vastgelegd, onder andere voor de oplevering van het werk, de eisen waaraan het werk dient te voldoen, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst en de gevolgen daarvan. De opdrachtgever en de aannemer kunnen de overeenkomst door de rechter laten ontbinden als het waarschijnlijk is dat de andere partij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet. Daarnaast mag de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst op ieder moment opzeggen, alhoewel hij de aannemer dan wel moet compenseren. Is de klant een consument, dan geniet deze extra wettelijke bescherming.

De meeste aannemers maken gebruik van algemene voorwaarden, vaak zijn dit de Uniforme administratie voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989). In de algemene voorwaarden staan bepalingen over de aansprakelijkheid, geheimhouding, meerwerk, beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst, toepasselijk recht en de geschillenregeling. Beoordeel de voorwaarden voordat je het contract tekent. Stem je niet in met één of meerdere bepalingen, dan kan je hierover onderhandelen.

Opstellen van een aannemingsovereenkomst

Voordat je de aannemingsovereenkomst opstelt bepaal je de belangen van de partijen. Wil de opdrachtgever dat het werk voor een bepaalde datum opgeleverd is, dan is het verstandig om hier nadruk op te leggen in de overeenkomst.

Er kan een vaste prijs worden afgesproken of er kan op basis van ‘regie’ worden afgerekend. Als de prijsafspraken op regiebasis worden vastgelegd dan ontvangt de aannemer een vergoeding voor de gemaakte uitvoeringskosten. Dit bedrag wordt vaak met ongeveer 10% verhoogd met opslagen voor winst en andere kosten. Opdrachtgevers willen dan vaak een richtprijs weten. Geeft de aannemer een richtprijs en de opdrachtgever gaat hiermee akkoord, dan kan de uiteindelijke prijs er niet veel van afwijken, tenzij de aannemer vooraf heeft gewaarschuwd voor kostenverhoging van extra werkzaamheden. Als er een vaste prijsafspraak gemaakt wordt dan komen financiële risico’s voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer kiest niet snel voor deze constructie, zeker niet als de omvang van het werk vooraf niet goed te overzien is.

Voeg alle relevante bijlagen, zoals de vergunning, de tekeningen, technische beschrijving/bestek en de begroting bij de aannemingsovereenkomst. Als er algemene voorwaarden worden overeengekomen dan moeten deze worden bijgevoegd.

Conclusie

Bij het opstellen van een aannemingsovereenkomst moeten alle gemaakte afspraken worden vastgelegd en daarnaast is het met name belangrijk dat de risico’s worden beperkt. Gaat het om een overeenkomst met grote financiële belangen? Dan is het verstandig om een expert de gemaakte afspraken te laten beoordelen: hij kan inschatten of juiste bepalingen zijn opgenomen in het contract.