Beëindigen van een aannemingsovereenkomst. Waar moet u op letten?

Watsonlaw_Aannemingsovereenkomst

Beëindigen van een aannemingsovereenkomst. Waar moet u op letten?

Als u een aannemingsovereenkomst wilt beëindigen dan kan dat door opzegging of ontbinding. Wij leggen uit hoe u een aannemingsovereenkomst kunt opzeggen of ontbinden. Voldoet u niet aan deze vereisten dan heeft dat mogelijk (financiële) gevolgen.

Voor een aannemingsovereenkomst gelden bijzondere regels, naast de regels die voor alle contracten gelden. Zo zijn er bijzondere regels voor de beëindiging van de aannemingsovereenkomst. Daarnaast wordt er in de bouw vaak gewerkt met standaardvoorwaarden die afwijken van de wettelijke regels. Dat mag, omdat sommige wetsbepalingen van regelend recht zijn. Ga, voordat u de aannemingsovereenkomst wilt opzeggen of ontbinden na welke afspraken u heeft gemaakt, of bespreek dit met een advocaat. Anders kan opzeggen of ontbinden tot mogelijk grote financiële gevolgen leiden.

Ontbinding van de aannemingsovereenkomst

Iedere partij kan de aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden als de wederpartij tekortschiet in het nakomen van de afspraken. Uitzondering op deze regel is als de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt: de tekortkoming moet dus voldoende ernstig zijn. Daarnaast dient de wederpartij in verzuim te zijn: er is een uiterste termijn gegeven om de tekortkoming te herstellen en die termijn is verstreken of de nakoming is tijdelijk of blijvend onmogelijk.

Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht: op het moment van ontbinding eindigt de overeenkomst. Partijen hebben de verplichting om eerder verrichtte prestaties en gedane betalingen ongedaan te maken. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat het gaat om deels voltooid werk, dan heeft de aannemer recht op betaling van het reeds verrichte werk minus een eventuele correctie voor het niet uitvoeren van deugdelijk werk.

Voor een opdrachtgever is het ontbinden van de overeenkomst meestal financieel voordeliger dan opzeggen. Wel is het belangrijk om zeker te zijn dat u aan de voorwaarden voor ontbinding voldoet. Voldoet u niet aan de voorwaarden kan de ontbinding als opzegging gezien worden.

Opzegging van de aannemingsovereenkomst

Een andere manier van beëindigen is het opzeggen van de aannemingsovereenkomst. De opdrachtgever mag een aannemingsovereenkomst op ieder moment geheel of gedeeltelijk opzeggen. Wij raden aan om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, aangezien u dan kunt bewijzen dat u de overeenkomst heeft opgezegd. Maar opzegging mag ook mondeling en in sommige situaties mag het zelfs stilzwijgend.

Het opzeggen van een aannemingsovereenkomst heeft vaak grote financiële gevolgen, omdat het uitgangspunt is dat de opdrachtgever de gehele voor het werk afgesproken aanneemsom en het eventuele meerwerk dient te betalen. Het gaat hier om een uitgangspunt: in beginsel heeft de aannemer recht op de misgelopen winst, de gemaakte kosten en kosten die onvermijdelijk zijn zoals de kosten van personeel dat al is ingehuurd. De opdrachtgever mag de besparingen op de aanneemsom in mindering te brengen op de winst op het gehele werk. Hiervoor dient de opdrachtgever te bewijzen dat deze besparingen er zijn.

Als de opdrachtgever meent dat de verschuldigde aanneemsom lager is dan het bedrag dat door de aannemer in rekening is gebracht, dan rust de stelplicht en bewijslast op de opdrachtgever. Wel heeft de aannemer dan een mededelingsplicht, wat betekent dat de aannemer verplicht is om het verweer grondig uit te werken.

Conclusie

De opdrachtgever kan de aannemingsovereenkomst altijd beëindigen. Als het gaat om opzegging dan dient hij de aannemer financieel te compenseren. Het ontbinden van een aannemingsovereenkomst is meestal financieel voordeliger dan het opzeggen van de overeenkomst. Beroept een opdrachtgever zich ten onrechte op het ontbinden van de overeenkomst, dan wordt dit vaak gezien als een opzegging. En dat kan grote financiële gevolgen hebben.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]