Hoever reikt het herstelrecht van de aannemer?

Hoever reikt het herstelrecht van de aannemer?

Een aannemer is verplicht tot herstel van gebreken in het werk waarvoor hij aansprakelijk is. Gaat er iets mis tijdens het bouwen, of is er een gebrek in het bouwwerk na de oplevering, dan kan de opdrachtgever het vertrouwen in de aannemer verliezen. De opdrachtgever wil in dat geval vaak een andere aannemer inschakelen om het gebrek te laten herstellen. Kan dat? En hoever reikt het herstelrecht van de aannemer? Wij leggen uit in welke situaties de aannemer de kans moet krijgen om het gebrek te herstellen.

Herstelrecht

Een opdrachtgever is in principe verplicht om de aannemer de gelegenheid te geven om de gebreken weg te nemen. Als de opdrachtgever de aannemer deze kans niet geeft en het werk laat uitvoeren door een ander, dan kan hij de kosten die hij maakt waarschijnlijk niet verhalen op de aannemer die verantwoordelijk was voor het gebrek.
Om aan het herstelrecht van een aannemer gehoor te geven, stuurt de opdrachtgever een brief naar de aannemer, waarin hij de aannemer een redelijke termijn stelt om aan zijn herstelverplichting te voldoen. De boodschap van de opdrachtgever dient duidelijk te zijn: de aannemer moet weten dat er een gebrek is en dat hij de mogelijkheid krijgt om het gebrek te herstellen. Vervolgens is het aan de aannemer om te bepalen hoe hij het gebrek herstelt. De opdrachtgever moet instemmen met de manier waarop de aannemer het gebrek wil herstellen, tenzij duidelijk is dat het voorstel van de aannemer niet voldoet aan de vereisten van goed en deugdelijk werk of als het herstel niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de afspraken die vastgelegd zijn in de aannemingsovereenkomst.

Uitzonderingen op het herstelrecht

Niet in alle gevallen is de opdrachtgever verplicht om de aannemer in de gelegenheid te stellen om de gebreken te verhelpen. Bijvoorbeeld als er niet verwacht kan worden dat het herstel binnen een redelijke termijn kan worden voltooid, de verhoudingen tussen partijen ernstig verstoord zijn, de noodzakelijke werkzaamheden leiden tot groot nadeel voor de opdrachtgever of als de aannemer onbekwaam blijkt en dat er daarom geen goed resultaat te verwachten valt. Of er een geslaagd beroep gedaan kan worden op een uitzonderingsgrond hangt af van de omstandigheden van het geval. Een beroep op de onbekwaamheid van de aannemer kan alleen slagen als de opdrachtgever voldoende bewijs levert. Bijvoorbeeld met een rapport van een deskundige. In de praktijk blijkt dat een geslaagd beroep op de onbekwaamheid van de aannemer niet vaak voorkomt. Wij raden daarom aan om altijd eerst met een deskundige te overleggen voordat een beroep op deze uitzondering gedaan wordt.

Conclusie

Het uitgangspunt is dat de aannemer de kans moet krijgen om gebreken in het werk zelf te herstellen. Doet de aannemer dit niet dan kan de opdrachtgever een schadevergoeding eisen. In sommige gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat de aannemer het werk niet tijdig kan herstellen of omdat de aannemer onbekwaam is.