Hoever reikt de waarschuwingsplicht van een aannemer?

Watsonlaw_Waarschuwingsplicht_aannemer

Hoever reikt de waarschuwingsplicht van een aannemer?

Een aannemer heeft een waarschuwingsplicht: hij is verplicht om de opdrachtgever te wijzen op mogelijke risico’s. Bijvoorbeeld als er een fout in het ontwerp zit. Wij leggen uit hoever de waarschuwingsplicht van een aannemer reikt en wat er verandert na de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Huidig stelsel

De aannemer is bij het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst verplicht om de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. De waarschuwingsplicht geldt ook voor zaken die afkomstig zijn van de opdrachtgever. Reden hiervoor is dat de opdrachtgever op die manier de mogelijkheid krijgt om maatregelen te treffen om schadelijke gevolgen te voorkomen.

Of er sprake is van een schending van de waarschuwingsplicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de deskundigheid van de aannemer en de vraag in hoeverre de opdrachtgever op de hoogte was van het risicovolle karakter van het ontwerp. Als een aannemer de waarschuwingsplicht schendt dan loopt hij het risico dat de gevolgen van de fouten voor zijn rekening komen. Daarnaast kan de aannemer ook aansprakelijk worden gesteld voor andere schade, bijvoorbeeld de vertragingsschade en de kosten van het extra werk.

Is de UAV2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012) van toepassing op de overeenkomst, dan reikt de waarschuwingsplicht minder ver dan de wettelijke waarschuwingsplicht. De aannemer is dan alleen verplicht om een waarschuwing te geven als het gaat om fouten, gebreken of tegenstrijdigheden in hetgeen van de opdrachtgever afkomstig is of als de afstemming tussen ontwerp en bodemgesteldheid een fout bevat.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In 2019 werd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet treedt waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 stapsgewijs in werking en heeft impact op de waarschuwingsplicht van aannemers. Een van de veranderingen is dat de aannemer zijn opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig waarschuwt en op tijd wijst op fouten in het ontwerp, de opdracht en tekeningen afkomstig van de opdrachtgever (artikel 7:754 lid 2 BW). Deze waarschuwingsplicht geldt voor de aanneming van alle soorten bouwwerken.

De aannemer is verplicht om de opdrachtgever te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van de aannemer bij schending van de waarschuwingsplicht wordt niet verder aangescherpt: de aannemer is alleen aansprakelijk voor de schade als gevolg van de schending. De opdrachtgever moet dan kunnen aantonen dat de aannemer de waarschuwingsplicht heeft geschonden.

Conclusie 

Na invoering van de Wkb is de aannemer verplicht om de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen. Wij raden aan om een opdrachtgever nu ook al schriftelijk te waarschuwen, omdat u dan kunt bewijzen wanneer en waarover u een waarschuwing heeft gegeven. De aannemer kan en hoeft de opdrachtgever niet voor iedere fout te waarschuwen: het gaat alleen om situaties die hij kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.