Hoe zet je een beroep op inzagerecht (art. 843a Rv) in?

Watsonlaw_inzagerecht_art.843a_Rv

Hoe zet je een beroep op inzagerecht (art. 843a Rv) in?

Het komt regelmatig voor dat partijen wel bekend zijn met het bestaan van bepaalde stukken, maar dat zij de stukken niet onder zich hebben. Artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering biedt dan uitkomst. Dit artikel geeft een partij de mogelijkheid om afgifte te vorderen van bewijsmiddelen die hij niet in zijn bezit heeft. Het is een effectief middel om inzage te krijgen in bewijsstukken in verband met onderhandelingen of vanwege bewijslevering in een (mogelijke) procedure. Dit betekent echter niet dat er onbeperkt informatie opgevraagd kan worden. Wij bespreken de reikwijdte van dit artikel.

Voorwaarden artikel 843a Rv

Artikel 843a Rv biedt de mogelijkheid om inzage te vorderen in bescheiden ten behoeve van bewijslevering. Dit artikel vormt een uitzondering op de hoofdregel dat een persoon de onder hem berustende bescheiden niet aan een ander ter inzage hoeft af te geven. De vordering kan in de lopende procedure, voorafgaand aan een procedure of via een verzoekschriftprocedure worden ingesteld.

Een beroep doen op het inzagerecht, ook wel de exhibitieplicht genoemd, betekent wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Ten eerste moet er een rechtmatig belang zijn bij inzage, uittreksel of afschrift. Dit belang is meestal aanwezig als een partij de stukken nodig heeft om bepaalde feiten te bewijzen. Het hoeft hierbij niet te gaan om stukken die op papier staan, het kan ook gaan om bijvoorbeeld film, USB-sticks of geluidsbestanden. De tweede voorwaarde is dat het gaat om bepaalde bescheiden die voldoende omschreven zijn. De beschrijving moet zo precies zijn als van de verzoeker kan worden verlangd: fishing expeditions zijn dus niet toegestaan. De laatste voorwaarde is dat het verzoek bescheiden betreft aangaande een rechtsbetrekking, bijvoorbeeld een overeenkomst, waarin de aanvrager of zijn rechtsvoorganger partij is.

Afwijzing vordering

Een vordering tot inzage in bescheiden kan worden afgewezen door degene waarvan de bescheiden worden gevraagd, als hij zich kan beroepen op een functioneel verschoningsrecht of als er gewichtige redenen zijn om niet aan de vordering te voldoen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om bedrijfsgeheimen of omdat inzage wordt verzocht in vertrouwelijke medische informatie. Wanneer een partij zich op een gewichtige reden beroept dient de rechter een afweging van alle betrokken belangen te maken. Of het beroep op gewichtige redenen zwaarder weegt dan de vordering om inzage hangt af van alle omstandigheden.

Toewijzing inzagerecht artikel 843a

In alle gevallen moet de rechter beoordelen of de toewijzing van de vordering noodzakelijk is om bewijs te kunnen leveren of dat op een andere wijze kan worden voorzien in het leveren van bewijs. Als de rechter het verzoek toewijst dan bepaalt hij de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel moet worden verschaft.

Conclusie

Artikel 843a Rv biedt een procespartij de mogelijkheid om inzage te vorderen in bepaalde bescheiden, of om daarvan een afschrift of uittreksel te krijgen. Het is vervolgens aan de rechter om te beoordelen of het toewijzen van de vordering noodzakelijk is om bewijs te kunnen leveren, of dat daar op andere wijze in kan worden voorzien. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid, dan is het belangrijk om het verzoek goed te motiveren. Toon aan dat u aan de voorwaarden voldoet en dat het er niet op lijkt dat u vist naar informatie. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.