Aansprakelijkheid onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voorkomen door tijdig en juist te waarschuwen.

Watsonlaw_Aansprakelijkheid_Wet_kwaliteitsborging_bouw

Aansprakelijkheid onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voorkomen door tijdig en juist te waarschuwen.

Als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treedt dan wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De aannemer kan aansprakelijkheid voorkomen door tijdig en juist te waarschuwen. Wat verandert er in de waarschuwingsplicht van de aannemer? Wij leggen het uit!

De overheid wil dat er meer toezicht en controle is in de bouw. Er treedt daarom, waarschijnlijk per 1 januari 2022, stapsgewijs een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw in. Het doel van de nieuwe wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit van gebouwen. Om dit te bereiken wordt de kwaliteitsborging uitgevoerd door een onafhankelijke marktpartij, de verklaring van de kwaliteitsborger bij oplevering wordt een voorwaarde voor de ingebruikname en de aansprakelijkheid van de aannemer wordt uitgebreid.

De aansprakelijkheid van de aannemer, hoe is dat nu geregeld?

Op dit moment is de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. De aannemer is na oplevering enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken die binnen een bepaalde periode zijn ontdekt. Daarnaast kan de aannemer aansprakelijk zijn voor ernstige gebreken. Hierbij gaat het meestal om een gebrek dat de constructie van het bouwwerk aantast of in gevaar brengt.

Als het gaat om onjuistheden in de opdracht dan is de aannemer verplicht om de opdrachtgever daarvoor te waarschuwen, dit is de waarschuwingsplicht. Hierbij gaat het om onjuistheden die hij kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Als de aannemer niet waarschuwt dan kan hij aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheid hangt af van de deskundigheid die van de aannemer mocht worden verwacht en van de omstandigheden van het geval.

Aansprakelijkheid van de aannemer onder de Wkb

Met de Wkb wordt de aansprakelijkheid van aannemers voor verborgen gebreken uitgebreid. De aannemer krijgt een verruimde waarschuwingsplicht. Daarnaast is hij ook na de oplevering aansprakelijk voor gebreken die tijdens de oplevering niet zijn geconstateerd, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. De wijze waarop de aannemer aan zijn waarschuwingsplicht moet voldoen verandert. De waarschuwing moet tijdig worden gegeven, schriftelijk en ondubbelzinnig geschieden en de aannemer moet de opdrachtgever wijzen op de mogelijke gevolgen van de onjuistheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. Onder het huidige recht wordt de voorkeur gegeven aan een schriftelijke waarschuwing, onder de Wkb is dat een verplichting. De aannemer moet in de schriftelijke waarschuwing duidelijk aangeven wat de mogelijke gevolgen zijn van het gebrek of de fouten. Heb je als aannemer te maken met een opdrachtgever die een consument is, dan kan je niet van deze bepalingen afwijken. Met een professionele opdrachtgever kan je wel afwijkende afspraken maken. Voorwaarde hiervoor is dat deze afwijkende afspraken in de overeenkomst staan.

Conclusie

De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de aannemer wordt uitgebreid onder de Wkb. Zo is de aannemer verplicht om de opdrachtgever tijdig, schriftelijk en ondubbelzinnig te waarschuwen voor fouten of gebreken in de opdracht. Van deze verplichting kan worden afgeweken in overeenkomsten met professionele opdrachtgevers. Wil je afwijken van de waarschuwingsplicht en heb je vragen over de manier waarop je dit in de overeenkomst kunt opnemen? Neem dan contact met ons op.