Rechter kan in toekomst betalingsregeling opleggen

Betalingsregeling

Rechter kan in toekomst betalingsregeling opleggen

Op dit moment kan een betalingsregeling alleen worden afgesproken als de schuldeiser daarmee instemt, ook als de schuldenaar wel wil betalen maar niet alles in één keer kan betalen. Een nieuwe wet maakt het mogelijk dat de rechter een betalingsregeling oplegt, ook al wil de schuldeiser dat liever niet.

Iemand die een schuld aan een ander heeft, moet die in principe in één keer afbetalen. Dat is wettelijk zo geregeld. Alleen met instemming van de schuldeiser kan een betalingsregeling worden overeengekomen, zodat het bedrag in termijnen kan worden betaald. Ook de rechter kan, als een geschil over de terugbetaling van een schuld bij hem belandt, een betalingsregeling alleen treffen als de schuldeiser daarmee akkoord is. Daar komt nu verandering is. Het wetsvoorstel ‘Wet opleggen betalingsregeling door rechter’ creëert voor de rechter de mogelijkheid om tegen de wil van de schuldeiser een betalingsregeling op te leggen.

Betalingsregeling

De meeste incassozaken worden door de kantonrechter behandeld. Hij is bevoegd te oordelen over schulden tot € 25.000. Schuldenaren laten steeds vaker weten dat zij wel willen betalen, maar dit niet in één keer kunnen. Daarom is het belangrijk dat rechters een betalingsregeling kunnen opleggen, zelfs als de schuldeiser dat niet wil.

Voorwaarden

Het nieuwe wetsvoorstel bepaalt dat de rechter onder voorwaarden een betalingsregeling kan opleggen. Dat kan als het niet redelijk en billijk is dat van de schuldenaar wordt geëist dat hij de schuld in één keer betaalt. Aan de andere kant moet de schuldeiser door de betalingsregeling ook weer niet onevenredig worden benadeeld. Daarvan zou sprake kunnen zijn als de schuldeiser zelf door de betalingsregeling in financiële problemen komt. Beide partijen krijgen bij de rechter de kans zich uit te laten over de regeling.

Maatwerk

De kantonrechter kan rekening houden met persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar. Dat heet ‘maatwerk’. Het zal er naar verwachting toe leiden dat schuldeisers eerder dan nu een betalingsregeling afspreken omdat ze zich realiseren dat ook de rechter dit nu kan opleggen. Zo kunnen gerechtelijke procedures worden voorkomen. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd te voorkomen dat schuldenaren (verder) in financiële problemen raken.

Inwerkingtreding

Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking zal treden. Volgens de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wordt de wet voor de zomer van 2023 ingediend bij de Tweede Kamer.