Is het zinvol om een boetebeding op te nemen in een contract?

Is het zinvol om een boetebeding op te nemen in een contract?

Een boetebeding is een beding waarin staat dat als een van de partijen één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, deze partij aan de andere partij een boete moet betalen. De functie van een boetebeding is om ervoor te zorgen dat een vergoeding voor de geleden schade wordt betaald of het boetebeding is een extra hulpmiddel dat ervoor zorgt dat de verplichtingen uit de overeenkomst worden nagekomen. Met een boetebeding ontstaat er een direct opeisbare vordering. Als er geen boetebeding is afgesproken, moet er een rechtszaak gestart worden om de schade vergoed te krijgen. Dat kost tijd en geld.

Met een boetebeding kan een partij meer druk zetten op de andere partij om ervoor te zorgen dat de overeenkomst wordt nagekomen. Het is daarom in bijna alle situaties zinvol om dit beding in een contract op te nemen. Wel moet er voor de geldigheid van een boetebeding aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden geldig boetebeding

Een boetebeding is geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Daarnaast moet er duidelijk worden omschreven wat de bedoeling van partijen is, wat de hoogte van de boete is en wanneer een partij zich kan beroepen op het beding. Partijen zijn vrij in het bepalen van de hoogte van de boete. Mocht het tot een rechtszaak komen dan kan de rechter de hoogte van de boete matigen als hij vindt dat de hoogte, gelet op de omstandigheden van het geval, niet redelijk is.

Boetebepalingen

Er zijn twee soorten boetebepalingen: de onmiddellijk opeisbare boete en de boete per dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepalingen kunnen ook allebei worden opgenomen in de overeenkomst. Als het gaat om een onmiddellijk opeisbare boete, dan houdt dat in dat direct moet worden betaald als een overeenkomst wordt overtreden. Gaat het om een boete per dag dat de overeenkomst voortduurt, dan hangt de hoogte van de boete af van de tijd dat de overtreding voortduurt.

Omschrijving boetebeding

Het is belangrijk om de boeteclausule duidelijk te omschrijven: dit voorkomt conflicten over de vraag of er een boete verschuldigd is. Neem in de overeenkomst op dat de partij die de boete op kan eisen ook recht heeft op schadevergoeding en nakoming. Als dit niet in het contract staat kan het voorkomen dat een rechter bij een hogere schade oordeelt dat alleen de boete gevorderd kan worden.

Als de schuldenaar de overeenkomst niet nakomt omdat er sprake is van een overmachtssituatie, dan is hij geen boete verschuldigd. Partijen kunnen afspraken maken over de situaties die gelden als overmachtssituaties.

Conclusie

Het is zinvol om een boetebeding op te nemen in een contract. Wel moet het boetebeding goed omschreven zijn en de hoogte van de boete moet redelijk zijn.