De stilzwijgende aanvaarding van het werk vermijden

Watsonlaw_stilzwijgende_aanvaarding2

De stilzwijgende aanvaarding van het werk vermijden

Aan de oplevering van het werk zijn verschillende consequenties verbonden: zo verschuift het risico van de aannemer naar de opdrachtgever en de opdrachtgever is de volledige aanneemsom verschuldigd. Omdat de aanvaarding van het werk grote gevolgen heeft voor de opdrachtgever, is het van belang om de stilzwijgende aanvaarding van het werk te vermijden. Wij leggen uit wat stilzwijgende aanvaarding is en hoe dit vermeden kan worden.

Als de aannemer het werk heeft voltooid dan is dat niet voldoende om te spreken van oplevering. Het werk van de aannemer wordt pas opgeleverd als de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. De aannemer dient aan de opdrachtgever mee te delen dat het werk gereed is voor oplevering. Vervolgens kan de opdrachtgever het werk laten keuren. Daarna besluit hij over het aanvaarden van het werk.

Juridische consequenties van de oplevering

De oplevering heeft een aantal juridische consequenties. Zo verschuift het risico van de aannemer naar de opdrachtgever en de opdrachtgever is verplicht om te betalen voor het werk. Daarnaast is de aannemer niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering had moeten zien. De aannemer is nog wel aansprakelijk voor verborgen gebreken. Ook is de opdrachtgever na de oplevering de volledige aanneemsom verschuldigd. De verjaringstermijn gaat lopen vanaf het moment van oplevering. Ontdekt de opdrachtgever een gebrek in het werk na de oplevering, dan dient hij dit zo snel mogelijk te melden aan de aannemer. Wacht hij te lang, dan kan hij zijn recht verliezen.

Stilzwijgende aanvaarding van het werk

Expliciete aanvaarding van het werk door de opdrachtgever vindt bijvoorbeeld plaats door een schriftelijke bevestiging. Stilzwijgende, of impliciete, aanvaarding van het werk kan plaatsvinden door ingebruikname van het werk. Spreekt de opdrachtgever zich niet binnen de afgesproken termijn uit over de aanvaarding van het werk, hij reageert of handelt niet, dan betekent dit dat hij het werk stilzwijgend aanvaardt. De rechtsgevolgen van de stilzwijgende aanvaarding zijn hetzelfde als de rechtsgevolgen van de expliciete aanvaarding van het werk.

Als de aannemer meldt dat het werk gereed is voor oplevering, dan is het voor de opdrachtgever van belang hierop te reageren. Hiermee geeft de opdrachtgever aan dat hij op de hoogte is van de melding. Vervolgens kan de opdrachtgever het werk laten keuren en daarna geeft hij bij de aannemer aan of hij het werk in deze staat aanvaardt. Als hij dit niet doet en de termijn verloopt, dan heeft hij, volgens de wettelijke regels, het werk stilzwijgend  aanvaard. Deze wettelijke regels zijn strenger dan de regeling die hierover is opgenomen in de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 1989. In de UAV 1989 staat dat de opdrachtgever het werk, na een verzoek daartoe van de aannemer, moet opnemen (inspecteren). Binnen acht dagen na opneming moet de opdrachtgever aangeven of het werk is goedgekeurd of afgekeurd. Neemt de opdrachtgever het werk niet binnen vijftien dagen na het verzoek van de aannemer op, dan moet de aannemer de opdrachtgever (nogmaals) per aangetekende brief verzoeken om een opneming. Reageert de opdrachtgever niet binnen een termijn van acht dagen, dan is er sprake van stilzwijgende goedkeuring.

Aansprakelijkheid aannemer na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb)

De overheid wil dat er meer toezicht en controle komt in de bouw en daarom treedt er, waarschijnlijk per 1 januari 2022, stapsgewijs een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw in. Hiermee wordt de aansprakelijkheid van aannemers voor verborgen gebreken uitgebreid. Onder de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) heeft de aannemer een verruimde waarschuwingsplicht. Hij is na oplevering aansprakelijk voor gebreken die tijdens de oplevering niet zijn geconstateerd.

Conclusie

De aanvaarding van het werk heeft belangrijke consequenties: het risico verschuift van de aannemer naar de opdrachtgever, de opdrachtgever is verplicht om te betalen voor het werk en de aannemer is niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering had moeten zien. Om stilzwijgende aanvaarding te vermijden is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de afspraken die gemaakt zijn over de oplevering. Wilt u zeker zijn dat u de juiste afspraken heeft gemaakt? Laat een advocaat bouwrecht dan met u meekijken.